Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Adwentystyczny wkład w wolność religijną w UE

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 25/10/2013 | jk

Chciałbym podzielić się informacjami na temat wolności religijnej i wkładu w jej rozwój ze strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Obrony Wolności Religijnej (IADRL) na gruncie adwentystycznego Wydziału Intereuropejskiego (EUD).

Przed kilkoma miesiącami Unia Europejska przystąpiła do prac nad swoim pierwszym ważnym dokumentem poświęconym wolności religijnej, zatytułowanym Wytyczne w sprawie wolności religii i przekonań, który przedstawia unijną politykę zagraniczną w tej kwestii.

Jako sekretarz generalny IADRL miałem przywilej w opracowaniu projektu ww. dokumentu. Niektóre propozycje stowarzyszenia, zwłaszcza te dotyczące niedyskryminacji, ochrony mniejszości religijnych oraz wagi „dni odpoczynku”, napotkały na pewne przeszkody, ale dzięki Bożej pomocy znalazłem dyplomatów i polityków, którzy pomogli zawrzeć w Wytycznych wiele ważnych sugestii. 24 czerwca 2013 r. nad doniosłym dokumentem głosowało w Luksemburgu wszystkich 28 unijnych państw członkowskich.

Teraz dzięki nowemu instrumentowi polityki zagranicznej Unia Europejska może wpływać na politykę ponad 130 krajów, domagając się od nich poszanowania wolności religii i przekonań każdego człowieka. Znajomy z UE w liście do mnie napisał: „(...) wytyczne te ustanowią, zwłaszcza poza Unią, oczekiwany przez nią standard wolności religijnej. Mam nadzieję, że Unia w końcu zabierze bardziej wyraźny i zdecydowany głos w sprawie wolności religii lub przekonań w krajach, gdzie takowej wolności naprawdę brakuje”.

Zanim przeprowadzono ostateczne głosowanie, dokument przeszedł następujące ważne kroki proceduralne:

• na szczeblu politycznym – zalecenia Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego;

• na szczeblu organizacji religijnych i pozarządowych – wkład w postaci propozycji do projektu;

• złożona procedura parlamentarna względem zaleceń i zmian;

• sugestie ze strony Parlamentu Europejskiego zasadniczych zmian niektórych propozycji;

• dyskusje w Parlamencie Europejskim i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych;

• prośba wystosowana w maju 2013 r. do sekretarza generalnego IADRL o interwencję w sprawie propozycji zawartych w projekcie;

• słowa znajomego z UE, który w liście do mnie napisał: „na podstawie Twoich sugestii przyjęto szereg zmian”;

• kolejna wiadomość: „istnieje szereg powodów, aby mieć nadzieję, że ostateczna, zaaprobowana wersja Wytycznych zostanie zaakceptowania i obejmie także aspekty istotne z (…) Twojego punktu widzenia”;

• przyjęcie Wytycznych 24 czerwca 2013 r. w Luksemburgu przez unijną Radę ds. Zagranicznych.

Propozycje IADRL zawarte w Wytycznych dotyczyły konkretnie:

• mniejszości religijnych

• niedyskryminacji w zakładach pracy, placówkach oświatowych i ogólnie w sferze uczestnictwa w życiu publicznym;

• manifestowania religii w postaci nabożeństw, obrzędów i dni odpoczynku;

• prawa do odmowy służby wojskowej ze względów światopoglądowych;

• niedyskryminacji w sferze swobodnego przepływu osób i przyznawaniu statusu rezydenta;

• poszanowania odmienności i różnorodności;

• wsparcia dla organizacji pozarządowych;

• wdrożenia ONZ-owskich rezolucji.

Jeśli spojrzymy na cały dokument, nad którym głosowano w Luksemburgu, okaże się, że znalazło się w nim wiele naszych propozycji. Chwała Bogu, że mogliśmy przyczynić się do rozwoju wolności religijnej.

Wkład IADRL widać po części w następujących artykułach zawartych w Wytycznych:

• Art. 1 i 33: Wolność religii lub przekonań gwarantuje poszanowanie dla różnorodności i tolerancję.

• Art. 2: Każda osoba ma prawo do manifestowania religii lub przekonań indywidualnie lub razem z innymi zarówno publicznie, jak i prywatnie w postaci nabożeństw, obrzędów, praktyk i nauczania.

• Art. 6, 26, 27 i 31: Każdy człowiek na podstawie zasad o równości i niedyskryminacji ma prawo manifestować wolność religii lub przekonań w każdym miejscu.

• Art. 10, 20, 21 i 22, mówiące o przekonaniach osób należących do mniejszości religijnych.

• Art. 13: Wolność manifestowania religii w postaci nabożeństw, obrzędów, praktyk i nauczania potencjalnie „obejmuje szeroki zakres czynności”. W artykule tym mamy ważne odniesienie do Komentarza Ogólnego nr 22, ustęp 4 Komitetu Praw Człowieka ONZ, mówiącego o „dniach odpoczynku”. Zawarcie tego odniesienia w dokumencie unijnym stanowiło główny przedmiot naszego zainteresowania.

Art. 19: Wolność religii lub przekonań jest indywidualnym prawem, z którego można korzystać razem z innymi. Obejmuje to prawa wspólnot religijnych do wykonywania czynności stanowiących zasadniczą część ich działalności. Również w tym artykule znajdujemy odniesienie do Komentarza Ogólnego nr 22 ustęp 4 Komitetu Praw Człowieka ONZ, mówiącego o „dniach odpoczynku”.

Art. 35: Państwa mają obowiązek chronić na swoim terytorium każdego człowieka przed bezpośrednią lub pośrednią dyskryminacją na tle religii lub przekonań niezależnie od powodów takowej dyskryminacji, m.in. poprzez znoszenie sprzyjających dyskryminacji przepisów i oficjalnych praktyk, wdrażanie przepisów chroniących wolność religii lub przekonań, a także chronienie ludzi przed dyskryminacją ze strony państwa i innych wpływowych czynników religijnych lub pozareligijnych.

Art. 36: Tradycyjne bądź rzekomo tradycyjne wierzenia lub praktyki są często wykorzystywane do usprawiedliwiania dyskryminacji lub przymusu opartych na religii lub przekonaniach, jak utrudniony dostęp do zatrudnienia lub edukacji (…). Należy również zwrócić uwagę na dyskryminację grup etnicznych (…) bądź zwolenników takich czy innych doktryn.

Art. 37 a): UE potępia i eliminuje wszelkie formy opartych na religii lub przekonaniach nietolerancji i dyskryminacji, jako zaprzeczających prawu do równego, wolnego od dyskryminacji korzystania z praw człowieka.

Art 37 c): Należy zwracać szczególną uwagę na praktyki i przepisy dyskryminujące na tle religii lub przekonań kobiety, dzieci i imigrantów, jak: dostęp lub brak dostępu do edukacji, przymus związany z noszeniem symboli religijnych, zatrudnienie, uczestnictwo w życiu publicznym, nierówne prawa dotyczące rodziny, przyznawanie obywatelstwa, swobodny przepływ osób i przyznawanie statusu rezydenta, prawa własności lub brak bezstronnego wymiaru sprawiedliwości.

Art. 42 f): UE potępia przepisy sprzyjające dyskryminacji osób lub grup na tle religii i przekonań (...).

Art. 42 g): Należy zachęcać państwa do poszanowania prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na religię lub przekonania oraz umożliwić odbycie cywilnej służby zastępczej.

Art. 55: Unijne delegacje mogą wspierać obywatelskie inicjatywy na rzecz wolności religii lub przekonań, a także inicjatywy dotyczące praw człowieka z szerszym zakresie, tj. promocji praw człowieka, niedyskryminacji, prawa przynależności do mniejszości, poszanowania różnorodności, tolerancji i międzykulturowego zrozumienia.

Art. 59: UE będzie nadal aktywnie współpracować z ONZ w celu zapewnienia 1) silnego międzyregionalnego wsparcia promocji i obrony wolności religii lub przekonań, 2) pełnomocnictwa specjalnemu sprawozdawcy w sprawie Wytycznych oraz 3) wdrożenia stosownych rezolucji ONZ.

Art. 60: UE zajmie się także walką z wszelkimi formami nietolerancji i dyskryminacji na tle religii lub przekonań, wdrożeniem stosownych rezolucji ONZ w tej sferze oraz przedsięwzięciami na polu międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu w duchu otwartości, zaangażowania i wzajemnego zrozumienia.

Art. 54: UE ponadto będzie dalej brać udział w opracowywaniu ONZ-owskich rezolucji dotyczących „wolności religii i przekonań”.

Oto niektóre z ważnych dokumentów ONZ, do których odniesienia znalazły się w Wytycznych i które podkreślają „dni odpoczynku”:

• 1981 r. – Deklaracja o eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań;

• 1993 r. – Komentarz Ogólny nr 22 Komitetu Praw Człowieka: Prawo do wolności myśli, sumienia i religii (art. 18).

Do ważnych narzędzi unijnych Wytycznych należą: monitorowanie, dokonywanie ocen i sporządzanie raportów, démarche i dyplomacja publiczna, dialog polityczny, wizyty UE i państw członkowskich, korzystanie z zewnętrznych instrumentów finansowych, szkolenia, propagowanie Wytycznych na multilateralnych forach.

Zgodnie z art. 47, „kluczowym elementem systemu wczesnego ostrzegania są przedstawicielstwa UE (unijne delegacje oraz ambasady i konsulaty państw członkowskich), które realizując ważne zadania Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, będą monitorować poszanowanie wolności religii lub przekonań w krajach trzecich oraz określać problemy i sporządzać na ich temat raporty (dotyczące zarówno indywidualnych przypadków, jak i problemów systemowych) na podstawie źródeł dostępnych w danym kraju i poza nim (m.in. społeczeństwa obywatelskiego), tak aby UE mogła podjąć szybkie, stosowne kroki w danej sprawie. Raporty przedstawicielstw UE powinny być poruszone na stosownych posiedzeniach Rady Grup Roboczych, a w razie potrzeby także na spotkaniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w celu ustalenia, jakie działania należy przedsięwziąć w danej sytuacji”.

IADRL uważa, że zawsze trzeba bronić praw człowieka i zasady wolności religijnej wszystkich ludzi niezależnie od dzielących ich religii, przekonań i innych różnic, a także podkreślać potrzeby Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Broniąc innych, bronimy samych siebie. Musimy zrozumieć, że każdy ma godność i każdemu należy się szacunek i że do obrony wolności religijnej przyda się każda pomoc.

Według IADRL, trzeba mieć dyplomatyczną strategię na szczeblu międzynarodowym, szczeblach regionalnych i szczeblu instytucji międzynarodowych oraz być wszędzie tam, gdzie spotykają się dyplomaci i światowi przywódcy. Cel ten po części realizujemy, biorąc udział w spotkaniach, panelach i konferencjach. IADRL uważa za rzecz konieczną uczestniczenie w przedsięwzięciach dyplomatycznych, aby móc na nie wpływać. W dzisiejszych burzliwych czasach jest to ważna misja specjalna na rzecz pokoju i zrozumienia w świecie. Wysławiamy Boga za ludzi, których wszędzie daje do podtrzymywania chrześcijańskich wartości, zasad oraz wolności religii i sumienia.


© Liviu Olteanu (CD EUDNews)
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.