Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

ORDYNACJA KOBIET – DEBATA TRWA

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 06/09/2012 | jk

Jak podkreślili w sierpniowym numerze czasopisma „Adventist Today” pastorzy Günther Machel z Ostfildern koło Stuttgartu (przewodniczący Unii Południowoniemieckiej) i Johannes Naether z Hanoweru (przewodniczący Unii Północnoniemieckiej), równouprawnienie kobiet w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego nadal napotyka na szereg przeszkód. Stąd też na tegorocznym kwietniowym zjeździe delegatów Unii Północnoniemieckiej uchwalono wniosek o ordynacji pastorskiej kobiet na jej terenie (160 głosów za, 47 przeciw). Przeprowadzone miesiąc później głosowanie Unii Południowoniemieckiej dało odmienny rezultat (101 za, 128 przeciw).

– Nie oznacza to, że mamy inne zdanie co do meritum – zaznaczyli przywódcy obu adwentystycznych jednostek administracyjnych. Niemieckie unie ucieszyły się, że zagadnienie ordynacji zostanie wyjaśnione na następnej sesji Generalnej Konferencji (dalej: GK) Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, która odbędzie się w 2015 roku w San Antonio w Teksasie. – Jesteśmy za równouprawnieniem kobiet w służbie duszpasterskiej. Choć wyniki głosowania w naszych uniach różniły się, na GK w 2015 roku chcemy być jednogłośni i mamy nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie zadowalające wszystkie kraje.

Patorzy Machel i Naether zwrócili uwagę, że delegaci z całego świata na GK w Indianapolis (USA) w 1990 roku dyskutowali tę kwestią aż dwa dni. Na opinię każdej z osób miały wyraźny wpływ: teologia, kultura i socjologia. – W argumentacji odwoływano się nie tylko do Biblii, lecz również do kultury i historii. Delegaci nie doszli wówczas do porozumienia.

W 1995 roku na sesji GK w Utrechcie (Holandia) przyjęto następujące oświadczenie: „Uważamy, że kobiety powinny mieć większy udział w sferze przywódczej i decyzyjnej w Kościele oraz poza nim. Wreszcie, uważamy, że Kościół może zrealizować swoją misję, o ile umożliwi spełnienie się kobietom”.

W roku 2010 podczas obrad GK w Atlancie (USA) adwentystycznej uczelni Andrews University w Berrien Springs w stanie Michigan zlecono oficjalnie rewizję zagadnienia ordynacji w celu wyjaśnienia tej kwestii na forum następnej GK oraz gwoli ułatwienia decyzji, jaki Kościół adwentystyczny powinien mieć do niej stosunek w obliczu zmieniającego się świata. Rewizja powinna dać odpowiedź na pytanie, czy obecna praktyka ordynacji na pastorów samych mężczyzn jest w pełni biblijna.

Przewodniczący obu niemieckich unii podkreślali, że do naśladowców Jezusa należało wiele kobiet, którym Chrystus poświęcił szczególną uwagę. – Nawet wśród pierwszych chrześcijan – mówili – kobiety stanowiły integralną część społeczności. Wnosimy więc, że nie uznawali judaistycznego patriarchatu.

Ale to nie wszystko. – W dzisiejszym świecie – stwierdzili – ludzie dzięki nowoczesnym mediom są bliżej siebie, ale nie możemy bagatelizować ogromnych różnic między poszczególnymi kontynentami i krajami.

Życie w Azerbejdżanie i Indiach różni się od życia w Austrii czy Szwecji. Społeczna rola kobiet w wielu afrykańskich krajach odbiega od tej w Ameryce Północnej czy Europie.

Artykuł 3 konstytucji Republiki Federalnej Niemiec bardzo wyraźnie stwierdza: „Nikt nie może być dyskryminowany ani uprzywilejowany ze względu na płeć (…)”. Na wyjątek od tej reguły władze zezwalają tylko Kościołom. Według pastorów Machela i Naethera, dla obywateli krajów zachodnich odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn w Kościołach to dyskryminacja. – Nawet w naszych zborach musimy się stale borykać z tą kwestią – stwierdzili. (Poniżej czytaj analogiczny zapis Konstytucji RP - przyp. red. serwisu)*.

Według obowiązującej adwentystycznej teologii, kobiety mogą być „pobłogosławione” na pastorów w Kościele adwentystycznym i wykonywać niemal wszystkie oficjalne czynności pastora – między innymi udzielać chrztów i Wieczerzy Pańskiej, odprawiać ceremonie ślubne i pogrzebowe – lecz ordynowani są tylko mężczyźni. Jedynie pastorzy płci męskiej mogą zatem piastować funkcję kościelnych przywódców i sprawować niektóre urzędy, na przykład stać na czele unii (Kościołów krajowych lub regionalnych).

O ile ordynacja pastorów płci męskiej obowiązuje na całym świecie, o tyle pastorzy płci żeńskiej mogą sprawować swoją funkcję tylko na terenach praktykujących ordynację kobiet. Chociaż w 1881 roku na GK w Battle Creek w stanie Michigan powzięto decyzję o ordynacji kobiet na pastorów, postanowienie to nigdy nie weszło w życie i szybko o nim zapomniano. Z kolei na sesjach GK w latach 1990 i 1995 większością głosów odrzucono ordynację kobiet do służby pastorskiej. Ordynacja kobiet budzi kontrowersje jedynie poza granicami Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Chin oraz Australii i Oceanii, gdzie jednak żyje łącznie tylko około 13% z 17 mln ochrzczonych adwentystów.


© APD/Euro-Africa Division
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


* Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

1) Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

2) Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.Czytaj także:

- Kolejna diecezja za ordynacją kobiet (2012)

- Kolejna unia za ordynacją kobiet (2012)

- Telewizyjny apel o jedność Kościoła (2012)

- Wysłuchaj wystąpienia Jana Paulsena nt. jedności (2012)

- Treść apelu o jedność w Chrystusie (2012)

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele

Dodaj swój komentarz...
Zastanawiam się, dlaczego prezentowane dotychczas artykuły na ten temat są tak jednostronne i przedstawiają fakty w tak tendencyjny sposób. Nie jest prawdą, że ordynacja kobiet na pastorów i starszych zboru budzi kontrowersje jedynie poza granicami Ameryki Północnej, Europy Zachodniej, Chin oraz Australii i Oceanii. Osoby o odmiennym stanowisku wcale nie należą jedynie do tych marginalizowanych 13% pochodzących z „niecywilizowanego” i mniej oświeconego świata.

W samej Ameryce Północnej nie brakuje przeciwników ordynacji kobiet i wbrew temu, co próbuje się tutaj wykazać, nie są to ludzie niedouczeni ani dążący do dyskryminacji. Są wykładowcami adwentystycznych uczelni, a ich stanowisko oparte jest na dogłębnym przestudiowaniu Biblii.

Dlaczego zupełnie się o nich nie mówi? Czyżby z braku odwagi przed dyskusją? A może wcale nie chodzi o rzetelne zbadanie sprawy, ale o wypromowanie z góry przyjętego stanowiska?

A tak na marginesie, odnosząc się do zdania, że „Kościół może zrealizować swoją misję, o ile umożliwi spełnienie się kobietom” w Kościele nie chodzi o to, żeby umożliwiać kobietom czy komukolwiek innemu spełnienie się. W Kościele chodzi o chwałę Bożą!


- Joanna

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.