Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Organizacja Kościoła

Podstawową jednostką organizacyjno-kanoniczną jest zbór, czyli kościół lokalny, zrzeszający wiernych danego terenu. Najwyższą władzą zboru jest zebranie zborowe, zaś jego organem wykonawczym i zarządzającym - rada zboru, a między jej sesjami - zarząd zboru i starszy zboru. Życie religijne zboru jest realizowane za pośrednictwem urzędów zborowych.

Do głównych, kierowniczych, urzędów zborowych należą urzędy: starszego zboru, sekretarza i skarbnika. Do urzędów pomocniczych, kultycznych, należą: oddział diakonatu (ze starszym diakonem, diakonami i diakonisami), oddział szkoły sobotniej (z kierownikiem i sekretarzem), oddział ewangelizacji, oddział młodzieży, oddział informacji (z korespondentami zborowymi). Osobną grupę urzędów stanowią: organista i kierownik chóru. Zarząd zboru oraz kierownicy oddziałów tworzą radę zboru. Religijnym przywódcą zboru jest duchowny - pastor. Urzędy zborowe piastują wyznawcy świeccy. Zebrania wyborcze odbywają się co 2 lata.

Lokalne zbory łączą się w diecezje. Najwyższą władzą diecezji jest zjazd diecezjalny (synod diecezjalny) obradujący co 3 lata. Wybiera on przewodniczącego, zarząd i radę diecezji. Diecezja jest kościołem partykularnym. Diecezje tworzą unię, czyli Kościół krajowy. Najwyższą władzą Kościoła krajowego jest zjazd kościoła (synod krajowy), obradujący co 5 lat, wybierający przewodniczącego, zarząd i radę Kościoła.

Kościoły krajowe podlegają Wydziałowi Generalnej Konferencji Kościoła z przewodniczącym, zarządem i radą wydziału. Unie, czyli kościoły krajowe, tworzą ogólnoświatowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, zwany także powszechnym lub uniwersalnym Kościołem Adwentystycznym. Najwyższą władzą Kościoła jest Światowy Zjazd Kościoła zwany sesją Generalnej Konferencji, obradujący co 5 lat w różnych częściach świata, wybierający przewodniczącego Kościoła, sekretarza i skarbnika oraz ich zastępców i Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji, czyli Radę Naczelną Kościoła. Między sesjami światowego zjazdu Kościoła najwyższą władzą jest Rada Naczelna, zwana także Generalną Konferencją Kościoła, a między jej sesjami zarząd i przewodniczący powszechnego Kościoła Adwentystycznego.

Wyznawcami Kościoła są wierni poszczególnych zborów, wyznający i praktykujący biblijne zasady wiary, nauczane i głoszone przez Kościół. W skład wyznawców wchodzą wyznawcy ochrzczeni, którym przysługują wszystkie prawa organizacyjne (bierne i czynne prawo wyborcze) oraz wyznawcy nieochrzczeni (katechumeni i sympatycy), jak również młodzież i dzieci wyznawców, katechumenów i sympatyków. Członkostwo zboru jest świadome i dobrowolne.

Kościół posiada odrębny stan duchowny (pastorski). Duchowni (pastorzy) stoją na czele zborów, a ich pomocnikami i jakby współpasterzami są starsi zboru (prezbiterzy) i diakoni oraz ewangeliści i nauczyciele. Spośród duchownych wybierani są zwierzchnicy diecezji i Kościoła. Duchowni dzielą się na młodszych (zwanych probantami) i duchownych starszych (ordynowanych). Duchownych nie obowiązują celibat i szczególne szaty liturgiczne, z wyjątkiem szaty baptysmalnej (podczas chrztu) i w niektórych przypadkach togi pastoralnej, a posługi religijne (chrzty, śluby, pogrzeby) są bezpłatne i należą do ich duszpasterskich obowiązków.

Fundusze związane z posłannictwem religijno-moralnym Kościoła i utrzymaniem duchownych pochodzą z dobrowolnych darów dziesięcinowych wyznawców.

Kadry duchowne Kościół przygotowuje w Wyższej Szkole Telogiczno-Humanistycznej (dawnym Wyższym Adwentystycznym Seminarium Duchownym) w Podkowie Leśnej i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz w zagranicznych uczelniach adwentystycznych.

źródłem finansowania Kościoła są kolekty, czyli dary i ofiary wyznawców zarówno duchownych, jak i świeckich, składane dobrowolnie według biblijnego systemu dziesięcin i ofiar. Fundusze Kościoła podlegają społecznej kontroli wyznawców wchodzących w skład komisji rewizyjnych wszystkich szczebli Kościoła.

W Kościele występuje szeroko rozbudowany apostolat świeckich (laikat). Tworzą go osoby piastujące urzędy zborowe.

Kościół Adwentystyczny w Polsce podlega kanonicznie Transeuropejskiemu Wydziałowi Kościoła z siedzibą w St. Albans, w Anglii.

[za:] http://www.adwentysci.org.pl/index.php?p=poznaj_ads


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.