Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO W RP

Kościół ten, zwany także - w skrócie - Kościołem Adwentystycznym, jest wyznaniem chrześcijańskim, proweniencji ewangelickiej, orientacji biblijno-eschatologicznej, rozwijającym swe religijno-kultowe i etyczno-społeczne posłannictwo w ponad 200 krajach świata wszystkich kontynentów. Posiada w skali globalnej ok. 30 mln wyznawców, a w Polsce ok. 10 tys. wiernych.

Nazwa. Nazwa Kościoła podkreśla trzy istotne elementy konfesyjno-ideowe. Słowo "Kościół" wskazuje na eklezjalną strukturę ustrojową adwentystycznej wspólnoty religijnej, określenie "adwentystów", wywodzące się od terminu łacińskiego adventus - przyjście, akcentuje wiarę w zbliżające się powtórne przyjście Chrystusa w chwale, a wyrażenie "dnia siódmego" świadczy o święceniu przez wyznawców adwentystycznych chrześcijańskiej soboty jako siódmego dnia tygodnia, zgodnie z czwartym przykazaniem biblijnego Dekalogu.

Dzieje. Kościół wyłonił się w roku 1844 z dziewiętnastowiecznego przebudzenia mesjanistyczno-eschatologicznego powstałego w Europie i znanego polskim mesjanistom. W szczególności powstał z jego najbardziej reprezentatywnej formy, występującej w postaci ruchu przebudzeniowego pastora Williama Millera w USA, i nawiązał do ogólnochrześcijańskiego dziedzictwa wiary czasów apostolskich, jak również najprzedniejszych zasad wiary niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia oraz przedreformacyjnych, reformacyjnych i poreformacyjnych orientacji konfesyjnych.

Doktryna. Adwentystyczne credo obejmuje wiarę: po pierwsze - w Trójcę Przenajświętszą, tj. Boga Ojca, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i Ducha Świętego, po drugie - w Pismo Święte jako natchnione Słowo Boże oraz najdoskonalszą regułę wiary i postępowania, po trzecie - w dzieło odkupieńcze Chrystusa na ziemi, Jego posługę orędowniczą w niebie i chwalebne przyjście przy końcu wieków, jak również zmartwychwstanie ciał, sąd ostateczny, nastanie Królestwa Bożego i odnowę wszystkiego, po czwarte - w biblijny Dekalog jako chrześcijański kodeks życia religijnego i moralno-społecznego, po piąte - w Kościół Chrystusowy jako wspólnotę Ludu Bożego, jej biblijny ustrój oraz ewangeliczne posłannictwo, po szóste - w jedność psychosomatyczną człowieka oraz potrzebę jego duchowego odrodzenia i stałego wzrostu w wierze, nadziei i miłości, a także troski o zdrowie fizyczne i psychiczne, po siódme - w patriarchów, proroków i apostołów oraz Marię, matkę Jezusa, jako godny do naśladowania wzorzec chrześcijańskiego posłannictwa. Nauka społeczna adwentyzmu zwraca uwagę na godność człowieka, dostojeństwo małżeństwa i rodziny, znaczenie pracy ludzkiej i praw człowieka, w tym wolności sumienia i religii. Podkreśla również potrzebę wnoszenia w społeczność świata ducha pokoju, dobra i prawdy oraz międzyludzkich, międzychrześcijańskich i międzyreligijnych współdziałań dla pomyślności człowieka i chwały Boga.

Adwentyzm w Polsce. W Polsce Kościół Adwentystyczny istnieje od roku 1888 i posiada 150 zborów (parafii), 3 diecezje, Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu" w Warszawie, Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej, Chrześcijanką Służbę Charytatywną w Warszawie, w tym Dom Opieki "Samarytanin" w Bielsku-Białej oraz kilka ośrodków zdrowego życia, a także Ośrodek Radiowo-Telewizyjny "Głos Nadziei" z siedzibą w Warszawie. Utrzymuje przyjazne kontakty z Polską Radą Ekumeniczną oraz z Kościołami wchodzącymi w jej skład i prowadzi od ponad dwudziestu lat oficjalny dialog ekumeniczny z Kościołem katolickim. Jest członkiem Towarzystwa Biblijnego.

Oprac. ks. prof. zw. dr hab. Zachariasz Łyko


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.