Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Afirmacja małżeństwa

MAŁŻEŃSTWO | 20/02/2006 | admin

Kwestie związane z małżeństwem mogą być postrzegane we właściwym świetle jedynie wtedy, gdy patrzy się na nie w powiązaniu z boskim ideałem małżeństwa. Małżeństwo zostało ustanowione przez Boga w Edenie i potwierdzone przez Jezusa Chrystusa jako monogamiczny, heteroseksualny oraz dozgonny związek oparty na miłości i wspólnocie między mężczyzną i kobietą.

W kulminacyjnym akcie swego stwórczego dzieła Bóg stworzył na swoje podobieństwo człowieka jako mężczyznę i kobietę i powołał do istnienia małżeństwo oparte na przymierzu dwojga istot odmiennej płci, które emocjonalnie i duchowo stanowią od tej pory — jak mówi Pismo Święte — „jedno ciało”.

Powstająca na bazie odmienności płci jedność małżeństwa odzwierciedla w pewnym stopniu jedność istniejącą między istotami Bóstwa.

W Piśmie Świętym heteroseksualna więź małżeńska jest także symbolem więzi między Bogiem a człowiekiem. Jest symbolem i świadectwem ofiarnej miłości Boga oraz przymierza z Jego ludem.

Harmonijne współżycie mężczyzny i kobiety w małżeństwie tworzy podstawowa komórkę społecznej jedności, szanowana jako główny składnik stabilnego społeczeństwa.

Ponadto, Stwórca postanowił, by seks w małżeństwie służył nie tylko zjednoczeniu małżonków, ale także rozmnażaniu rodzaju ludzkiego. W Bożych zamierzeniach płodzenie potomstwa jest związane z tym samym procesem, w wyniku którego małżonkowie osiągają radość, przyjemność i fizyczne spełnienie. To miłość męża i żony umożliwia im wzajemne poznanie w głębokim seksualnym związku i sprawia, że może im zostać powierzone dziecko. Potomstwo jest żywym owocem ich jedności. Wzrasta w atmosferze, w której nabiera pewności, że zostało poczęte z małżeńskiej miłości i jedności, a jego przyjście na świat jest dobrodziejstwem dla rodziców.

Monogamiczna więź mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest potwierdzona przez boskie rozporządzenie leżące u podstaw rodzinnego i społecznego życia i stanowi jedyną dopuszczalną formę seksualnego wyrazu. Małżeństwo nie jest jedynym elementem Bożego planu zaspokojenia ludzkiej potrzeby więzi.

Przyjaźń jest także Bożym zamierzeniem. Wspólnota i wspieranie się przyjaciół są podkreślone na kartach całego Pisma Świętego jako bardzo ważny aspekt życia ludzi. Wspólnota kościelna jako Boża rodzina jest dostępna dla wszystkich, bez względu na status małżeński. Pismo Święte kreśli jednak wyraźną granicę między małżeństwem a przyjaźnią w kwestii towarzystwa i seksu.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wyznaje w zupełności ten biblijny pogląd na małżeństwo, wierząc, że jakiekolwiek zaniżanie wyznaczonych przezeń standardów jest zaniżaniem niebiańskiego ideału.

Ponieważ małżeństwo zostało skażone przez grzech, jego czystość i piękno, zamierzone pierwotnie przez Boga, wymagają odtworzenia. Przez przyjęcie odkupieńczego dzieła Chrystusa i działanie Jego Ducha w ludzkich sercach pierwotny cel małżeństwa może zostać przywrócony, a wspaniałe i pełne doświadczenie małżeńskie może zostać zrealizowane przez mężczyznę i kobietę, którzy wiążą się ze sobą małżeńskim przymierzem.

--

Oświadczenie zaaprobowane i poddane pod głosowanie przez Zarząd Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 23 kwietnia 1996 roku.

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.