Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Wymiana poglądów ws. ordynacji kobiet

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 01/08/2013 | jk

Trzydniowe obrady Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji zakończyły się przedstawieniem rozmaitych opinii na temat ordynacji kobiet do służby duszpasterskiej, kontrowersyjnego zagadnienia w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie.

Podczas spotkania, które odbyło się w dniach 21–24 lipca, zarówno zwolennicy, jak przeciwnicy ordynacji kobiet otrzymali jednakowy czas i jednakowe szanse, aby zebrać biblijne dowody popierające ich stanowisko, a także wypowiedzi współzałożycielki Kościoła adwentystycznego Ellen White, która zdaniem adwentystów przez ponad 70 lat publicznej służby przejawiała dar proroctwa.

– Obie strony przedstawiły teraz kwestie hermeneutyczne, ilustrując je i podając wszystkie fakty, wszystkie odkrycia na poparcie swoich stanowisk – powiedział przewodniczący komitetu Artur Stele, wiceprzewodniczący światowego Kościoła i dyrektor Instytutu Badań Biblijnych przy siedzibie głównej adwentystów.

– Usłyszeliśmy wygłoszone referaty, które z racji tego, że od razu miały formę papierową, na dniach znajdą się, mamy nadzieję, w internecie, dostępne dla każdego, kto chciałby się dokładnie z nimi zapoznać – dodał. Urzędnicy kościelni potwierdzili, że opracowania zostaną zarchiwizowane online.

Stele stwierdził też, że „następnym krokiem, opartym na materiale z odczytów, będzie próba przekonania się, czy potrafimy znaleźć wspólną płaszczyznę, czy naprawdę umiemy wypracować wspólne stanowisko” w sprawie ordynacji. Jeśli się to nie uda, „będziemy zmuszeni przygotować dwa różne raporty i skupić się na zaproponowaniu rozwiązań, które by zadowoliły obie strony”.

– Obrady przebiegały w dobrym duchu – zakończył – co było dużym błogosławieństwem. Obie strony pomimo różnicy poglądów naprawdę okazywały sobie szacunek. Panowała bardzo przyjazna, bardzo otwarta atmosfera.

W jednym z odczytów aktywista David Trim przedstawił historyczne podsumowanie ordynacji kobiet „w linii postępowania i praktyce Adwentystów Dnia Siódmego”. W ciągu trzech dni wygłoszono łącznie 17 referatów.

W wystąpieniu poświęconym zasadom hermeneutycznym Jiři Moskala, nowo mianowany rektor Seminarium Adwentystów Dnia Siódmego Andrews University, oświadczył, że w Biblii nie znajdujemy ani nakazu: „Ordynujcie kobiety do służy duszpasterskiej!”, ani zakazu: „Nie ordynujcie kobiet do służby duszpasterskiej!”.

Moskala zakończył słowami, że „na drodze do ordynacji kobiet nie stoi przeszkoda natury teologicznej. Przeciwnie, oparta na Biblii analiza teologiczna sugeruje właśnie ten ostateczny kierunek, dlatego że Duch Boży burzy wszelkie bariery pomiędzy różnymi grupami ludzi w Kościele i obdarza duchowymi darami wszystkich, w tym kobiety, aby dokończyć misję, do czego powołuje nas Bóg.

Wyrażając przeciwne stanowisko, Gerard Damsteegt, profesor nadzwyczajny historii Kościoła na Andrews University, powołał się na wesleyańsko-metodystycznych przodków adwentyzmu, jak również na tzw. Ojców Kościoła i protestanckich reformatorów, którzy sprzeciwiali się ordynacji kobiet. – Jeśli na zaangażowanie kobiet w misję Kościoła spojrzymy z perspektywy adwentystycznych pionierów – oznajmił – zauważamy, że zajmowali stanowisko podobne do stanowiska obecnego w welseyanizmie i metodyzmie. Pionierzy mocno popierali udział kobiet w życiu Kościoła z wyjątkiem przywódczych urzędów starszych zboru i pastorów.

Adwentystyczny pastor Stephen Bohr, również przeciwny ordynacji kobiet, powiedział, że rola Ellen White obejmowała „oddzielenie dla Boga do pełnienia funkcji proroka, a nie funkcji starszego zboru czy duchowego nadzorcy zboru. Powiedzieć, że skoro Ellen White była prorokiem, miała prawo być starszym zboru lub pastorem, to jak powiedzieć, że skoro ja jestem starszym zboru, mam prawo być prorokiem! Wniosek nie wypływa z przesłanki!

Richard Davidson, wykładowca Starego Testamentu na Andrews University, zwrócił uwagę komitetu na biblijny fragment, wokół którego toczy się debata. – W obecnej dyskusji nad tym, czy kobiety powinny być ordynowane na pastorów – oświadczył – podstawowym ustępem zarówno dla przeciwników, jak i dla zwolenników ordynacji kobiet są pierwsze trzy rozdziały Księgi Rodzaju.

Davidson wskazał na role, którymi obdarzono Adama i Ewę przy stworzeniu. – Według Księgi Rodzaju 1,27–28 – rzekł – mężczyzna i kobieta zostali jednakowo pobłogosławieni. Na obojgu spoczywa jednakowa odpowiedzialność za prokreację, za napełnianie ziemi. Oboje mają czynić sobie ziemię poddaną. Obojgu dano takie samo przywódcze panowanie nad Bożym stworzeniem.

Ilustrując całkowicie inną wykładnię tego samego tekstu biblijnego, Paul S. Ratsara – przewodniczący Wydziału Afryki Południowej i Oceanu indyjskiego, oraz Daniel K. Bediako z Valley View University, adwentystycznej uczelni w Ghanie, stwierdzili, że „Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako istoty równe, ale zróżnicowane pod względem ról. W Kościele przewodzić mają mężczyźni”. Według nich zezwolenie na ordynację kobiet osłabi, zarówno w skali globalnej, jak regionalnej, wpływ i teologiczną jedność Kościoła: – Decyzję o ordynowaniu kobiet na pastorów – ocenili – można podjąć tylko na gruncie pozabiblijnym.

W dalszych wystąpieniach biblijne koncepcje autorytetu porównano z modelami zbudowanymi na „elitaryzmie” i „hierarchii”, jak również przedstawiono poglądy współzałożycielki Kościoła adwentystycznego Ellen White, która uznawała za właściwe różnorodne funkcje kobiet w służbie ewangelizacyjnej.

Dariusz Jankiewicz (na zdjęciu powyżej), dziekan seminaryjnego Wydziału Teologii i Filozofii Chrześcijańskiej, zachęcając komitet do wyparcia się modeli autorytetu i przywództwa mężczyzny, które jak utrzymuje, wywodzą się z chrześcijaństwa postapostolskiego, skonstatował, że „jeśli kwalifikowanie się do różnych funkcji w Kościele uwarunkowane jest czymkolwiek innym poza oddaniem dla Chrystusa i jego Kościoła, duchowymi talentami i dojrzałością, to chcąc nie chcąc tworzymy wspólnotę opartą na elitaryzmie”.

Edwin Reynolds, znawca Nowego Testamentu z Southern Adventist University, podkreślił bardzo odmienny pogląd na temat tego, jak w Kościele powinien funkcjonować autorytet. – W Nowym Testamencie duchowe przywództwo i autorytet do nauczania najwyraźniej spoczywają w rękach apostołów i starszych zboru – oznajmił. – Nie wydaje się, aby rzeczą odpowiednią było zabieganie kobiet o te role, zgodnie z zasadą uległości kobiety wobec przywódczej roli mężczyzny.

Teresa Reeve, wykładowca Nowego Testamentu na Andrews University i jedna z kilku prelegentek na obradach komitetu, doszła do odmiennego wniosku: – Nowotestamentowa praktyka ordynacji rozumianej jako oficjalne mianowanie i zatwierdzenie danej osoby do zadania lub roli dotyczącej służby duszpasterskiej – rzekła – nie stanowią żadnego przeciwwskazania, aby funkcję pastorów sprawować mogły stosownie wykwalifikowane kobiety.

Denis Fortin, historyk Kościoła, przedstawił szczegółowe podsumowanie poglądów Ellen White na służbę kobiet w działalności ewangelizacyjnej. – Ellen White – oświadczył – pojmowała ordynację jako obrzęd oddelegowujący ludzi do różnych rodzajów działalności ewangelizacyjnej i obowiązków w Kościele oraz proszący o Boże błogosławieństwo dla ich służby. W pismach Ellen White nie ma cienia sugestii, jakoby obrzęd ordynacji należało zarezerwować wyłącznie do mężczyzn albo stosować do wytworzenia jakiejś hierarchii w Kościele. Ellen White mocno popierała zaangażowanie kobiet we wszelkie formy działalności ewangelizacyjnej.

Przewodniczący światowego Kościoła pastor Ted Wilson, członek komitetu z urzędu, wyraził uznanie z powodu serdecznej atmosfery panującej podczas obrad. – Duch Święty zapewnił podczas spotkania grunt pod pełną poszanowania, uprzejmą atmosferę, w której można by studiować, co Biblia i Duch Proroctwa mają do powiedzenia na temat, którym się zajmujemy – oznajmił, po czym zwrócił się do członków: „Proszę, módlcie się za wszystkich zaangażowanych w tę pracę, starających się podążać za Bożymi wskazaniami”.

Następne, 5-dniowe spotkanie komitetu odbędzie się w styczniu 2014 r. w celu oceny zaprezentowanych referatów i znalezienia drogi dla procesu rewizji. Komitet ponadto otrzyma raporty z wszystkich trzynastu adwentystycznych wydziałowych Komitetów Badań Biblijnych, które obecnie analizują te zagadnienia na szczeblu regionalnym.


© Mark A. Kellner (Adventist Review)
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


Czytaj także poprzednie informacje w naszym serwisie dot. debaty nt. rewizji teologii ordynacji:

- Jest porozumienie ws. teologii ordynacji (2013)

- Kościół w Danii wstrzymuje ordynacje pastorów (2013)

- Debatowano w sprawie rewizji teologii ordynacji (2013)

- Polak w światowym Komitecie ds. Rewizji Ordynacji! (2012)

- Holenderscy adwentyści za ordynacją kobiet (2012)

- Oświadczenie ws. ustroju Kościoła (2012)

- Komitet Rewizji Teologii Ordynacji powolany! (2012)

- Wydział Transeuropejski a ordynacja kobiet. (2012)

- Oglądaj wywiad z Tedem Wilsonem "Naprzód w jedności". (2012)

- Historyczne ordynacje kobiet w USA. (2012)

- Ordynacja kobiet – Debata trwa. (2012)

- Kolejna diecezja za ordynacją kobiet (2012)

- Kolejna unia za ordynacją kobiet (2012)

- Telewizyjny apel o jedność Kościoła (2012)

- Wysłuchaj wystąpienia Jana Paulsena nt. jedności (2012)

- Treść apelu o jedność w Chrystusie (2012)

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele
MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.