Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Treść apelu o jedność w Chrystusie

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 21/08/2012 | jk

„Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my” (J 17,11 Biblia warszawska).

Jedność wśród uczniów, o którą modlił się Jezus, to cenny Boży dar, który musi być stale pielęgnowany, co stanowi niekończące się, nierzadko trudne zadanie dla osób zgromadzonych w jego imię. W Kościele apostolskim mogły więc występować żywe dyskusje, a nawet grube nieporozumienia, ponieważ wiedziano, że osobiste poddanie się każdego wyznawcy Duchowi Świętemu usunie konflikty i przeszkody w sposób, który uwielbi Boga. W ten właśnie sposób zasadnicza jedność Kościoła została zachowana i pogłębiona (zob. Dz 15,1-29).

Nieporozumienie w takiej społeczności wierzących nie prowadzi do zguby ani rozłamu, ponieważ każdy wierny bierze na siebie odpowiedzialność za urzeczywistnienia modlitwy Jezusa, tak wypowiadając się i postępując, aby zachować jedność, jakiej nasz Pan oczekiwał w modlitwie z 17 rozdziału Ewangelii św. Jana.

Unilateralizm – założenie, że osoba lub grupa ludzi może realizować swoją wizję prawdy kosztem jedności wspólnoty – był i jest wielkim wrogiem zjednoczonego Ciała Chrystusa. Zrywa bowiem przyciągającą zewsząd ludzi do Kościoła ostatków podstawową więź, kusząc do przedkładania pojedynczej prawdy wiary nad wyższy, zbiorowy wymóg postępowania w porozumieniu z innymi członkami wspólnoty.

Wzywając do poważnego, ponownego zobowiązania się do respektowania zasady jedności Kościoła, członkowie Generalnej Konferencji w wypracowanej wspólnie 29 lipca 2012 roku „Odezwie o jedność w odniesieniu do praktyk ordynacji pastorskiej” zaapelowali o powściągliwość. Pomimo pełnej świadomości znaczących różnic w kwestiach teologii ordynacji i słuszności bądź niesłuszności ordynowania kobiet na pastorów zachęcili wszystkie jednostki administracyjne i poszczególnych wyznawców do poszanowania obecnego stanowiska Kościoła oraz decyzji podjętych na sesjach Generalnej Konferencji. Wezwali również do zgodnej współpracy w ramach wyznaczonej przez Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji w październiku 2011 roku trzyletniej ogólnoświatowej analizy i debaty, które Komitet Rewizji Teologii Ordynacji zakończy zbadaniem wszystkich aspektów praktyki ordynacji duszpasterskiej w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, łącznie z ordynacją kobiet do służby kaznodziejskiej. Raport ma być gotowy w październiku 2014 roku na Radę Komitetu Wykonawczego Generalnej Konferencji. Dzięki temu każdą powziętą wspólnie uchwałę będzie można włączyć do porządku obrad sesji Generalnej Konferencji w 2015 roku – uznawanego przez wszystkie jednostki administracyjne Kościoła adwentystycznego ciała, które zgodnie z Duchem Proroctwa stanowi oficjalny głos Adwentystów Dnia Siódmego i najwyższy organ władzy w Kościele. W skład Komitetu Wykonawczego Generalnej Konferencji, najwyższego organu opiniodawczego światowego Kościoła w okresach pomiędzy sesjami Generalnej Konferencji, wchodzi prawie 120 przewodniczących unii właściwych oraz unii misyjnych, którzy jako delegaci oddają swoje głosy wraz z wybieralnymi urzędnikami, a także z dyrektorami sekretariatów, pastorami, ewangelistami oraz licznymi osobami świeckimi.

Wysocy przywódcy światowego Kościoła z przykrością przyjęli informację o samowolnym kroku podjętym 29 lipca 2012 roku przez delegatów na specjalnej Radzie Unii Kolumbii. Posunięcie to koliduje z Working Policy – podejmowanymi kolegialnie postanowieniami światowych przywódców, które określają procedury postępowania i relacje obowiązujące wszystkie jednostki organizacyjne Kościoła – a ponadto nie liczy się z decyzjami dotyczącymi praktyki ordynacji, powziętymi w latach 1990 i 1995 na ogólnoświatowych sesjach Generalnej Konferencji. Uchwała Unii Kolumbii uprzedza przegłosowany przez Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji proces trwającej obecnie analizy teologii i praktyk ordynacji, udzielając odpowiedzi przed zakończeniem procesu analizy i dyskusji tego zagadnienia. Tym samym przyznaje jednostce prawo przedkładania własnych wniosków nad zasadę jedności Ciała Chrystusa. Delegaci liczyli w ten sposób na to, że zasada unilateralizmu i autonomii rozprzestrzeni się na całym ich terytorium, co może jednak tylko wprowadzić zamieszanie w harmonijnym funkcjonowaniu Unii Kolumbii, a także w stosunkach unii z ogólnoświatową rodziną adwentystyczną. Niestety, niektóre diecezje, zbory i wyznawcy mogą teraz, próbując usprawiedliwić swoje dążenia do niezależnego kierunku działania, niewłaściwie podawać jako przykład samą Unię Kolumbii. Część osób, które głosowały nad uchwałą z 29 lipca, być może nie w pełni zdawała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie ich posunięcie stwarza dla funkcjonowania jedności na ich własnym obszarze oraz na terenach innych jednostek administracyjnych Kościoła.

Krok podjęty przez Unię Kolumbii poważnie zagraża jedności światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w związku z czym Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji na swoim następnym spotkaniu w październiku 2012 roku dokładnie przyjrzy się zaistniałej sytuacji i ustali, co z nią począć.

W Duchu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, członkowie Generalnej Konferencji, w tym przewodniczący trzynastu wydziałów, zwracają się do wszystkich adwentystycznych jednostek administracyjnych, w tym Unii Kolumbii, i do poszczególnych wyznawców o powstrzymanie się od podejmowania niezależnych, samowolnych decyzji i kroków w sprawach związanych z ordynacją pastorską. Energię i kreatywność sugerują wykorzystać do wspierania, w wyznaczonych ramach, ożywionej dyskusji na temat tego, jak Kościół ma rozpoznawać i potwierdzać dary Ducha Świętego w życiu i misji wierzących.

W okolicach ósmego sierpnia 2012 roku za pośrednictwem stacji telewizyjnych Generalnej Konferencji ukaże się za ważny przyczynek w postaci pytań i odpowiedzi na temat kluczowych założeń i twierdzeń oraz tła historycznego, które rozważano na ostatniej Radzie Unii Kolumbii”.


Żródło: Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


Czytaj także:

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.