Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Wpływ Ellen G. White na Kościół Adwentystów

FELIETON | 07/06/2012 | jk

Adwentyści Dnia Siódmego wiele zawdzięczają Ellen Gould White (1827–1915). Bez jej praktycznych rad i pozytywnego oddziaływania Kościół adwentystyczny z pewnością miałby dziś odmienne oblicze. Przyjrzyjmy się kilku dziedzinom, w których Ellen G. White (dalej: EGW) odegrała ważną rolę.

Uznawanie Biblii za ostateczny autorytet.

EGW stale wywyższała Słowo Boże, uważając je za wyrocznię w kwestii postępowania oraz wszelkich prawd wiary. Kiedyś napisała następujące słowa: „Ponieważ do Biblii nie przywiązuje się wystarczającej wagi, Bóg daje ludziom mniejsze światło”(1). Jej głęboki szacunek dla Pisma Świętego i przyjmowanie z ufnością tego, co w nim zapisano, stanowiły dla Adwentystów Dnia Siódmego wzorzec, czyniąc z nich „lud Księgi”. Nasze nauki opierają się nie na wizjach EGW, lecz na dogłębnym studiowaniu Słowa Bożego.

Potwierdzanie prawd biblijnych i pomaganie w zrozumieniu nowego światła.

EGW odegrała znaczącą rolę w zaszczepieniu ważnych prawd biblijnych w zbiorowej świadomości Adwentystów Dnia Siódmego, tym samym dopomagając nam pogłębić miłość do Jezusa Chrystusa i wszystkich ludzi, którzy bez niego są zgubieni. Jej misyjna gorliwość nie przestaje od zarania adwentyzmu aż do dziś nadawać kształtu naszej duchowości.

Zrozumienie wielkiego boju między Chrystusem a Szatanem.

Jej natchnione spostrzeżenia dotyczące planu zbawienia oraz wielkiej batalii Szatana z Jezusem dały adwentystom specyficzne teologiczne zrozumienie zbawienia i rozwiązania problemu grzechu. Waga, jaką przywiązywała do biblijnego proroczego przesłania, zawartego zwłaszcza w Księdze Daniela i Księdze Apokalipsy, pomogła nam uzyskać odrębną perspektywę teologiczną, która wpłynęła na kształt naszego poselstwa i naszą tożsamość.

Utwierdzenie w kluczowym przesłaniu o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę.

Bez EGW zasadnicze orędzie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę nie zdobyłoby tak poczesnego miejsca w naszym Kościele. Dzięki poparciu przez nią tej nauki, którą Alonzo T. Joners i Ellet J. Waggoner przedstawili dobitnie na sesji Generalnej Konferencji w Minneapolis w 1888 roku, nabrała ona wielkiego rozmachu.

Propagowanie holistycznego podejścia do zdrowia i zdrowego stylu życia.

W XIX wieku, gdy spożywanie mięsa było w Stanach Zjednoczonych na porządku dziennym, EGW lansowała wegetarianizm, inicjując rewolucję zdrowej żywności, która rozpoczęła się od płatków kukurydzianych wymyślonych przez dr. Johna H. Kellogga. Jak grzyby po deszczu zaczęły się pojawiać nowatorskie sanatoria propagujące zdrowy tryb życia. Przeprowadzone w kilku krajach badania nad zdrowiem i długowiecznością dowodzą, że Adwentyści Dnia Siódmego żyją średnio 7–12 lat dłużej od innych ludzi. Żaden inny protestancki Kościół nie dysponuje tak wieloma szpitalami, ośrodkami zdrowia, sanatoriami i firmami obracającymi zdrową żywnością.

Promowanie chrześcijańskiego nauczania.

EGW interesowała się żywo szkolnictwem i propagowała wszechstronne idee chrześcijańskiego nauczania. Podkreślała też ważną rolę nauczania domowego we wczesnym dzieciństwie oraz udzielała cennych porad dydaktycznych. Adwentyści Dnia Siódmego stworzyli dzięki niej największy protestancki system szkolnictwa na świecie.

Zorganizowanie globalnej działalności wydawniczej.

Zdumiewająca płodność pisarska EGW(2) i jej rady na temat znaczenia słowa drukowanego pomogły Kościołowi adwentystycznemu stworzyć na całym świecie sieć wydawnictw, których publikacje – m.in. czasopismo Adventist Review (zał. 1849) i Adventist World (2005) – promują chrześcijańskie wartości.

Założenie prężnej światowej organizacji.

Rady EGW pomogły powołać do życia sprawną organizację kościelną, prowadzącą obecnie misję w ponad dwustu krajach na kuli ziemskiej.

Kościół bez proroka

Kiedy zastanawiałem się, jaki byłby Kościół adwentystyczny bez pozytywnego wpływu EGW, szybko przypomniał mi się obchodzący niedzielę Kościół Chrześcijan Adwentystów, który również wyrósł z ruchu millerowskiego. Niedługo po Wielkim Rozczarowaniu (1844) było ich 30.000–50.000. Dziś Kościół Chrześcijan Adwentystów zrzesza 75.000 wyznawców w 30 krajach.

Przy powstaniu (1863) Kościół Adwentystów Dnia Siódmego liczył około 3.500 członków, dziś skupia ponad 17 mln wyznawców w ponad 200 krajach. Do ważniejszych różnic między oboma wyznaniami należy to, że Kościół Chrześcijan Adwentystów odrzucił proroczą służbę EGW(3).

Wpływ EGW na nasze duchowe życie

Jednym z najbardziej niezwykłych błogosławieństw spoczywających na Kościele Adwentystów Dnia Siódmego dzięki służbie EGW jest pozytywny wpływ, który wywiera ona na nasze osobiste i zbiorowe doświadczenie. Adwentystyczny Wydział Północnoamerykański przeprowadził przed laty szeroko zakrojony sondaż na temat wzrostu Kościoła. Część pytań dotyczyła kwestii, czy nasi wyznawcy czytujący regularnie pisma EGW różnią się w znaczący sposób od tych członków Kościoła adwentystycznego, którzy tego nie robią. Wyniki badań, przeprowadzonych na 8200 adwentystach dnia siódmego, zdumiewają.

We wszystkich pytaniach dotyczących EGW okazało się, że osoby czytujące regularnie jej pisma osiągały znacznie lepsze wyniki od osób niekorzystających z tego dobrodziejstwa(4). Pisma EGW zachęcają do osobistego studiowania Biblii, prowadzą do bogatszych doświadczeń duchowych, pogłębiają więź z Jezusem Chrystusem i mobilizują do aktywności ewangelizacyjnej.

EGW nie zastępuje bynajmniej Biblii, przeciwnie – wywyższa ją i pomaga nam traktować Słowo Boże z całą należytą powagą. Służba prorocza EGW była Bożym darem dla Kościoła ostatków w czasach końca, stąd też zapisana w Drugiej Księdze Kronik 20,20 rada nie straciła dziś na aktualności: „Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie wam się wiodło” (Biblia Tysiąclecia, wyd. 5).


© Frank M. Hasel/Adventist World 5/2012
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Autor tekstu jest dziekanem Seminarium Teologicznego i dyrektorem Ośrodka Badań nad Ellen Gould White w austriackim Seminar Schloss Bogenhofen.

(1). Ellen G. White, Colporteur Ministry, s. 125.
(2). Spod pióra EGW wyszło ponad 5000 artykułów i 40 książek. Jest najbardziej tłumaczoną amerykańską pisarką.
(3). James R. Nix, The Light Still Shines, przemówienie wygłoszone 15.04.2004 r. podczas wiosennej Rady Kościoła.
(4). Zob. Roger L. Dudley i Des Cummings Jr., Who Reads Ellen White?, w: Ministry, nr 10/1982, s. 10–12.

Polecamy płytę DVD. Aby nabyć dzwoń w dni robocze pod nr. (22) 31 31 432

PONAD DWIE GODZINY PROJEKCJI - POLSKI LEKTOR - CENA 40.00 PLN
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.