Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Europejskie modele państwa świeckiego

KOMUNIKATY | 03/03/2011 | jk

Aby podjąć temat wolności religijnej panującej w Europie, trzeba najpierw zrozumieć przyjęte na jej obszarze trzy modele stosunków zachodzących między państwem a Kościołem.

Jeszcze dziesięć lat temu uważano, że religia na Zachodzie chyli się ku upadkowi.

Obecnie kwestie wolności religijnej i praw człowieka przeżywają, paradoksalnie, renesans w państwach świeckich, tym bardziej że żadna z dziedzin naukowych nie zdołała wyjaśnić sensu życia.

Czwartego lutego w mieście Bellinzona w szwajcarskim kantonie Ticino odbyło się sfinansowane przez Kościół adwentystyczny sympozjum, na które zaproszono wysokich urzędników, ekspertów od prawa kościelnego i stosunków między państwem a Kościołem, a także teologów i studentów z różnych chrześcijańskich wyznań w celu lepszego zrozumienia problematyki wolności religijnej oraz przedyskutowania ewentualnych pomysłów na lepszą przyszłość.

Istotą zagadnienia jest zrozumienie wolności religijnej w powiązaniu z różnymi modelami państwa świeckiego, funkcjonującymi na terenie Europy i Szwajcarii.

Choć w każdym z dwudziestu sześciu szwajcarskich kantonów przyjęto różne rozwiązania, w Europie istnieją trzy modele stosunków między państwem a Kościołem:

• Kraje ze zdecydowaną większością obywateli wyznania katolickiego bądź prawosławnego, gdzie zdaniem władz tradycyjne systemy religijne mogą zapewnić niezbędną jedność społeczną, toteż państwo je uznaje i faworyzuje.

Katolickie i prawosławne kraje tego bloku współpracują w konkretnych przypadkach, na przykład gdy Włochy broniły ostatnio krzyża, reszta sojuszniczych państw przyszła im w sukurs.

• Kraje z nieznaczną większością religijną. Takie państwa kierują się świecką filozofią, opartą na takich wartościach, jak: wolność, równość, braterstwo, propagowanych przez władze. W praktyce przejawia się to na ogół w postawach negacji, na przykład niezgadzaniu się na religijne symbole w szkołach.

• Model państwa wielokulturowego. Ten kierunek rozwinął się w Wielkiej Brytanii, gdzie prawa człowieka traktuje się priorytetowo, a religia musi je uznać i podporządkować się. Niestety, w niektórych przypadkach prawa człowieka zagrażają lekceważeniem praw niektórych religii.

Należy pamiętać, że modele te nie występują w czystej postaci. W krajach dzisiejszej Europy, zwłaszcza w Szwajcarii, funkcjonują modele pośrednie w zależności od tego, na ile skompromitowana w oczach obywateli danego kraju jawi się kultura Zachodu

Poszukiwania lepszych rozwiązań idą w stronę połączenia poszczególnych modeli oraz znalezienia wspólnej płaszczyzny, na której znajdowałyby się w równowadze prawa religijne, wolność religijna, prawa człowieka oraz prawa większości i mniejszości.

Uczestnicy sympozjum stwierdzili, że ewentualne pomysły powinny dotyczyć:

• większej skłonności do akceptowania jednostek i zbiorowości pragnących publicznie wyrażać swoją religię lub poglądy;

• przyczyniania się do wzrostu akceptacji pluralizmu światopoglądowego;

• ochrony wewnętrznej autonomii religii i związków wyznaniowych przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu praw człowieka.

Znajomość tej problematyki stanowi dopiero punkt wyjścia, dlatego że reszta – tj. sprawienie, by wielokulturowe społeczeństwa funkcjonowały w oparciu o dobrze pojętą wolność religijną – zależy już od nas.


© Corrado Cozzi/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Corrado Cozzi jest specjalistą od public relations adwentystycznego Wydziału Euro-Afrykańskiego, którego siedziba mieści się w stolicy Szwajcarii, Bernie.

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.