Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Rok katechetyczny rozpoczęty - z życia zboru

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 11/09/2009 | jk

W dniu 5 września 2009, podczas sobotniego nabożeństwa, odbyła się w Warszawie uroczystość inauguracji roku katechetycznego największego punktu nauczania adwentystycznej religii w Polsce.

Stołeczny punkt katechetyczny obejmuje kształceniem dzieci i młodzież z od klasy zero
do klas maturalnych włącznie.

Zajęcia z nimi prowadzą dyplomowani nauczyciele, a stopnie na świadectwach religii są honorowane przez powszechny system szkolnictwa w Polsce w ramach przedmiotu „religia” na mocy ustawy Sejmu RP dotyczącej Stosunku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego (Dz. U. z 1995 roku, Nr 97 poz. 481).

Uroczystość inauguracyjną prowadzili członkowie Zarządu Zboru Warszawa-Centrum wraz z pastorem dr Władysławem Polokiem, byłym wieloletnim zwierzchnikiem Kościoła w Polsce i dyrektorem Sekretariatu Edukacji przy Zarządzie Kościoła.


Wysłuchaj fragmentu uroczystości (czas nagrania 04:49:00)


ADWENTYSTYCZNA EDUKACJA - Stosunek Kościoła Adwentystycznego do edukacji, tj. wychowania i oświaty, nauki i wykształcenia, jest pozytywny.

Znajduje on wyraz w upowszechnianiu w swych kołach wysokiej roli wiedzy oraz moralnej i społecznej roli wychowania, propagowaniu oświaty powszechnej, zachęcaniu młodzieży wierzącej do szerokiego korzystania ze szkolnictwa wszelkiego typu i szczebli, prowadzeniu przez Kościół własnego, niezwykle rozbudowanego adwentystycznego systemu edukacyjnego, podstawowego, ogólnokształcącego, zawodowego i wyższego, obok szkolnictwa teologicznego, oraz w popieraniu wszelkich akcji oświatowych prowadzonych przez władze oświatowe oraz stowarzyszenia religijne i świeckie, mających na celu rozwój edukacji narodowej, ogólnoludzkiej kultury i cywilizacji.

Prawda religijna nie lęka się nauki i wiedzy, sama nauka wszak jest dążeniem ku prawdzie. U podłoża nauki rzetelnej zawsze znajduje się prawda i na odwrót – prawda idzie w parze z rzetelną nauką i wiedzą. Stojąc na stanowisku, że „prawda prawdzie przeczyć nie może” (veritas veritai contradicere nequit), bez zastrzeżeń przyjmuje adwentyzm fakty naukowe, zachowując zrozumiałą rezerwę jedynie wobec hipotez roboczych, kolidujących z Biblią.

W zakresie wychowania młodego pokolenia adwentyzm reprezentuje biblijną, czterowymiarową filozofię wychowania, obejmującą harmonijny rozwój strefy intelektualnej, fizycznej, duchowej i społecznej człowieka, której podlegał sam Jezus z Nazaretu, gdyż – jak pisze ewangelista Łukasz – „przybywało Mu mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi”, a którą można sprowadzić do trzech wymiarów edukacji: rozwoju ducha (umysłu), duszy (charakteru), i ciała (tężyzny fizycznej). Właściwy program oddziaływań wychowawczych powinien uwzględniać nie tylko kształcenie intelektu (procesów poznawczych), ale także charakteru (procesów emocjonalno-wolicjonalnych) oraz dobrze pojętą somatykę, czyli kulturę fizyczną, przy wykorzystywaniu danych współczesnej psychologii wychowawczej i pedagogiki oraz potencjału moralno-edukacyjnego tkwiącego w Piśmie Świętym.

Głównym celem tak rozumianego systemu edukacyjnego, realizowanego w adwentystycznych szkołach i rodzinach, jest wychowanie człowieka zdrowego fizycznie i psychicznie, religijnego, posiadającego chrześcijański, zhierarchizowany i dobrze ukształtowany system wartości, otwartego na problemy współczesnego świata, świadomego swych obowiązków wobec Boga i bliźnich – wobec Kościoła, rodziny, społeczeństwa, narodu i całej ludzkości – który by rozumiał znaczenie swego życiowego powołania i czynów oraz mógł kierować swym postępowaniem, jak również wnosić w życie Kościoła ideały wiary, nadziei i miłości, a w społeczność ludzką – elementy dobra, prawdy i sprawiedliwości.

W skali ogólnoświatowej, przy końcu lat dziewięćdziesiątych, Kościół Adwentystów prowadził ok. 4500 szkół podstawowych, do których uczęszczało około 1.000.000 uczniów, a personel pedagogiczny liczył około 27.000 osób, ponad 1000 szkół średnich, obejmujących nauczaniem około 3000.000 uczniów w których pracowało 10.000 nauczycieli oraz 100 szkół wyższych, w tym 18 uniwersytetów, z ponad 60.000 studentów i ok. 5.000 nauczycieli akademickich.

Szczególnie dużym autorytetem cieszą się Andrews University w Beriens Springs, w stanie Michigan, USA, i Loma Linda University w Los Angeles, w stanie Kalifornia, USA. Pierwsza uczelnia posiada charakter humanistyczny, druga – przyrodniczy, obejmujący także nauki medyczne. Oprócz tych dwóch najbardziej znanych uniwersytetów istnieją jeszcze inne uniwersytety adwentystyczne na świecie: w Meksyku, w Ameryce Południowej, w Afryce Centralnej i Wschodniej, w Indonezji, Korei, Haiti, Kolumbii, w Dominikanie i na Filipinach. Szereg wyższych uczelni istnieje w Europie.

Pracą oświatową kierują naczelne, wydziałowe i krajowe sekretariaty do spraw edukacji, funkcjonujące przy władzach Kościoła wszystkich szczebli.

W Polsce Kościół Adwentystów Dnia Siódmego prowadzi Szkołę Katechetyczną, zajmującą się nauczaniem religii adwentystycznej młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjów i liceów w szkołach lub pozaszkolnych punktach katechetycznych, istniejących przy zborach – jednakże w ramach systemu oświaty – co stanowi skromną namiastkę pełnego szkolnictwa parafialnego rozwijanego przez Kościół w innych krajach.

Prowadzi także Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej oraz w jej ramach Wyższe Seminarium Duchowne istniejące w Polsce od 1926 roku.

System adwentystycznego szkolnictwa w skali ogólnoświatowej uchodzi za jeden z najlepszych systemów edukacyjnych, prowadzonych przez Związki Wyznaniowe.


© prof. Zachariasz Łyko, Warszawa 2000


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.