Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

O wolności religijnej - Homilia

KAZANIA (MP3) | 04/01/2009 | jk

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania kazania Słowa Bożego wygłoszonego przez pastora Andrzeja Sicińskiego - redaktora naczelnego Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego Znaki Czasu oraz dyrektora Departamentu Wolności Religijnej i Spraw Publicznych przy Zarządzie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce.

Nagranie zostało zrealizowane podczas nabożeństwa z okazji Dnia Wolności Religinej w zborze (parafii) Warszawa-Centrum w dn. 3 stycznia 2009.

(czas emisji 00:32:37)


CZYTAJ TAKŻE OŚWIADCZENIA WŁADZ OGÓLNOŚWIATOWEGO KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW
DOTYCZĄCE WOLNOŚCI RELIGIJNEJOświadczenie o wolności religijnej

Od ponad stu lat adwentyści dnia siódmego są aktywnymi rzecznikami wolności religijnej. Uznajemy potrzebę obrony wolności sumienia i religii, jako podstawowych praw człowieka, zgodnie z dokumentami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest obecny w 209 krajach. Z nielicznymi wyjątkami, adwentyści stanowią mniejszość religijną, a czasami znoszą restrykcje i są poddawani dyskryminacji. W wyniku tego uznają za konieczne stawanie w obronie praw człowieka.

Jako lojalni obywatele, adwentyści wierzą, że mają prawo do wolności religijnej, na równi z innymi. Oznacza to wolność do zgromadzania się w celu nauczania i prowadzenia nabożeństw, świętowania siódmego dnia tygodnia (soboty) i publicznego głoszenia poglądów religijnych, także za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Ta wolność obejmuje także prawo do zmiany religii, a także proponowania innym osobom zmiany ich religii. Każdy człowiek ma prawo domagać się możliwości rozważenia, czy sumienie pozwala mu na uczestniczenie w pewnych religijnych obowiązkach, takich jak noszenie broni. Tam, gdzie Kościołom gwarantuje się dostęp do publicznych środków masowego przekazu, adwentyści powinni być traktowani z należytą uczciwością.

Będziemy nadal współpracować ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w obronie religijnych praw wszystkich ludzi, w tym także tych, z którymi nie zgadzamy się w poglądach religijnych.

Uchwała Zarządu Generalnej Konferencji złożona przez Biuro Przewodniczącego, pastora Roberta S. Folkenberga, podczas Sesji Generalnej Konferencji w Utrechcie, Holandia, 29 czerwca — 8 lipca 1995 roku.


Oświadczenie o wolności religijnej, ewangelizacji i prozelityzmie

Adwentyści dnia siódmego są przekonani, iż wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka. Jako chrześcijanie, stoją na stanowisku, że szerzenie religii jest nie tylko przywilejem, ale sprawiającym radość obowiązkiem opartym na boskim zleceniu wydawania świadectwa prawdzie.

Bóg powołał chrześcijan do ewangelizowania — zwiastowania dobrej nowiny o zbawieniu w Chrystusie (Mat. 28,19.20). Jest to istota chrześcijańskiego życia i wydawania świadectwa. Tak więc chrześcijaństwo z natury jest ruchem misyjnym.

Popierając globalną misję i ewangelizację adwentyści kierują się następującymi motywami: posłuszeństwem zleceniu Chrystusa i szczerym pragnieniem, by każdy człowiek mógł być zbawiony i odziedziczyć życie wieczne. Kierują nimi również takie motywy, jak poczucie pilności w oczekiwaniu na rychłe powtórne przyjście Chrystusa. Starając się spełniać ewangeliczne zlecenie, adwentyści dnia siódmego wydają świadectwo prawdzie, głoszą ewangelię i pełnią chrześcijańską służbę w ponad dwustu krajach świata.

W kontekście szerzenia religii, na czoło wysuwa się kwestia „prozelityzmu”, zwłaszcza że termin ten jest definiowany na wiele sposobów, a z biegiem czasu nadaje mu się coraz bardziej pejoratywne znaczenie, sugerując jego powiązanie z nieetycznymi środkami perswazji, w tym z przymusem.

Adwentyści dnia siódmego w całej rozciągłości potępiają tego rodzaju metody. Są przekonani, że wiara i religia są najskuteczniej popularyzowane przez przedstawianie swoich przekonań i nauczanie w duchu pokory i poszanowania oraz przez dawanie świadectwa prawdzie własnym życiem, zgodnym z głoszonym przesłaniem, co sprawia, że ci, którzy są objęci ewangelizacją, aprobują prawdę dobrowolnie i z radością.

Działania ewangelizacyjne i misjonarskie muszą być nacechowane poszanowaniem dla godności wszystkich ludzi. Osoby działające wśród wyznawców innych grup religijnych powinny odznaczać się prawdomównością i uczciwością. Używane słownictwo nie powinno zawierać niczego, co mogłoby urazić inne społeczności religijne. Przedstawianie w fałszywym świetle albo ośmieszanie innych religii jest niedopuszczalne.

Prawdziwe nawrócenie jest dziełem Ducha Świętego, więc w żadnym razie nie powinno być połączone z materialnymi bodźcami, proponowaniem i otrzymywaniem czegoś, co stanowiłoby zachętę. Choć należy w pełni respektować prawo każdej potrzebującej osoby do otrzymania pomocy humanitarnej, to jednak nigdy działalność humanitarna nie może być połączona z ewangelizacją w sposób obliczony na pozyskanie ludzi podatnych na materialną zachętę proponowaną w zamian za zmianę religii.

Adwentyści dnia siódmego świadomie i odpowiedzialnie angażują się w służbę na rzecz bliźnich przez głoszenie wiecznej ewangelii wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom (zob. Obj. 14,6).

Uchwała Zarządu Generalnej Konferencji złożona podczas Sesji Generalnej Konferencji w Toronto, Kanada, 29 czerwca — 8 lipca 2000 roku. Źródło polskiego tłuamczenia oświadczeń: maranatha.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.