Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

O pomyślności i znaczeniu dzieci - Dzień Dziecka 2008

DZIECI | 31/05/2008 | jk

Oświadczenie o pomyślności i znaczeniu dzieci

Adwentyści dnia siódmego uznają prawo każdego dziecka do szczęścia i stabilnego środowiska domowego, a także wolności i opieki, niezbędnych do wzrastania do Bożego ideału człowieczeństwa.

W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych uznało fundamentalne znaczenie dzieci przyjmując Konwencję Praw Dziecka.

Zgodnie z wzniosłymi zasadami tego dokumentu i znaczeniem, jakie przypisywał dzieciom Jezus Chrystus, kiedy powiedział: „nie zabraniajcie im przychodzić do mnie; albowiem do takich należy Królestwo Niebios” (Mat. 19,14), staramy się nieść pomoc dzieciom cierpiącym z powodu następujących, destruktywnych czynników:

Ubóstwo wpływa bardzo negatywnie na rozwój dzieci, pozbawiając je niezbędnego pożywienia, ubioru i dachu nad głową, odbierając im zdrowie i możliwość zdobycia wykształcenia.

Analfabetyzm uniemożliwia rodzicom zdobycie pracy i środków do życia, tak iż nie mogą zapewnić dzieciom warunków do rozwoju ich zdolności.

Niedostateczna opieka medyczna. Miliony dzieci nie ma dostępu do opieki lekarskiej, ponieważ nie mają odpowiedniego ubezpieczenia społecznego albo żyją tam, gdzie nie stworzono systemu ochrony zdrowia.

Wykorzystywanie i degradacja moralna. Dzieci są wykorzystywane i degradowane moralnie, gdy są zmuszane do nisko płatnej pracy fizycznej, do pracy ponad siły, do brania udziału w konfliktach zbrojnych, gdy są deprawowane, seksualnie wykorzystywane przez dorosłych, a także przez dosadnie sprecyzowane, bez niedomówień, materiały prezentowane w środkach masowego przekazu i w Internecie.

Przemoc. Co roku wiele dzieci ginie wskutek przemocy. Znaczną część ofiar konfliktów zbrojnych stanowi ludność cywilna, w tym kobiety i dzieci. Dzieci odnoszą poważne urazy fizyczne i psychiczne, których skutki dają o sobie znać jeszcze długo po zakończeniu konfliktów.

W odpowiedzi na powyższe problemy, adwentyści dnia siódmego występują w obronie następujących praw dzieci:

1. Prawo do miłości i stabilności w rodzinie gwarantującej bezpieczeństwo i wolność od wszelkiego rodzaju przemocy.

2. Prawo do odpowiedniego pożywienia, ubioru i dachu nad głową.

3. Prawo do właściwej opieki medycznej.

4. Prawo do wykształcenia przygotowującego dzieci do pozytywnej roli w społeczeństwie przez rozwijanie ich potencjału i umożliwienie im wyuczenia się zawodu pozwalającego zdobywać środki do życia w wieku dorosłym.

5. Prawo do otrzymania religijnego wychowania w domu i w Kościele.

6. Prawo do wolności od dyskryminacji i wyzysku.

7. Prawo do zachowania osobistej godności, szacunku i rozwijania pozytywnej samooceny.


Uchwała Zarządu Generalnej Konferencji celem przedłożenia jej podczas Sesji Generalnej Konferencji w Toronto, Kanada, 29 czerwca — 9 lipca 2000 roku. Źródło pol. tłum. maranatha.pl
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.