Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Poznaj nowy statut Diecezji Wschodniej

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 27/06/2007 | Jan KotTytuł I – Przepisy ogólne


Art. 1. 1. Pełna nazwa Diecezji brzmi: Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Diecezją.

2. W ogólnoświatowej strukturze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Diecezja nosi nazwę East Polish Conference of Seventh-day Adventist Church.

Art. 2. Celem istnienia Diecezji jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej ewangelii Słowa Bożego w kontekście poselstwa z biblijnej księgi Objawienia 14,6, prowadzenie ich do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, rozwoju duchowego i łączności z Kościołem oraz wspomaganie w przygotowaniu na Jego bliskie powtórne przyjście.

Art. 3. 1. Diecezja Wschodnia jest częścią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej Kościołem.
2. Kościół jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, światowej organizacji kościelnej, zwanego dalej Wydziałem.
3. Diecezja jest kościelną osobą prawną
4. Wszystkie cele, przepisy stanowione i procedury Diecezji winny być zgodne z prawem i procedurami Wydziału i Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zwanej dalej Generalną Konferencją.
5. Diecezja realizuje misję zgodnie z naukami biblijnymi, programami i inicjatywami przyjętymi i zatwierdzonymi przez Generalną Konferencję na jej sesjach odbywających się co pięć lat.

Art. 4. Siedzibą Diecezji jest miasto Warszawa.

Art. 5. Terenem działania Diecezji jest obszar województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego z terenu województwa świętokrzyskiego; bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, poddębickiego, radomszczańskiego, rawskiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, zduńskowolskiego, zgierskiego i miast: Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice z terenu województwa łódzkiego; powiatów bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, iławskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, oleckiego, olsztyńskiego, ostródzkiego, piskiego, szczycieńskiego, węgorzewskiego oraz miasto Olsztyn z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Art. 6. Diecezja używa pieczęci podłużnej z napisem: „Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej” wraz z podaniem dokładnego adresu siedziby lub pieczęci okrągłej z logo Kościoła pośrodku, w postaci otwartej księgi z krzyżem w środku księgi i potrójnym płomieniem ponad księgą, oraz z napisem w otoku: „Diecezja Wschodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej”.


Tytuł II – Zbory i Wierni


Art. 7. Do Diecezji należą zbory (parafie) jako lokalne wspólnoty wiernych i zbór diasporalny, zorganizowane zgodnie z Prawem Zborowym i przyjęte do Diecezji uchwałą jej Zjazdu.

Art. 8. Zbór używa pieczęci podłużnej z napisem: „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, Zbór ... (określenie nazwy własnej zboru w przypadku jej posiadania i adresu)” lub pieczęci okrągłej z logo Kościoła pośrodku opisanym w art. 6 wraz z napisem w otoku: „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Zbór (nazwa własna zboru) w... (określenie siedziby)”.

Art. 9. Pozostałe sprawy dotyczące zborów uregulowane są w przepisach Prawa Zborowego.

Art. 10. 1. Wiernymi Diecezji są osoby wyznające i praktykujące biblijne zasady wiary, ochrzczone jak i nieochrzczone.
2. Wierni ochrzczeni to osoby, które swą wiarę potwierdziły chrztem biblijnym dokonanym w wieku świadomym przez zanurzenie i zostały przyjęte do zboru.
3. Wierni nieochrzczeni to osoby utrzymujące łączność duchową i kultową ze zborem.
4. Wiernym ochrzczonym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 11. Zasady nabywania i utraty członkostwa zboru oraz prawa i obowiązki wiernych określa Prawo Zborowe.

Tytuł III – Duchowni


Art. 12. 1. Duchownym Diecezji, zwanym także pastorem, może być wyłącznie wierny ochrzczony, posiadający odpowiednie przygotowanie teologiczne, deklarujący powołanie do poświęcenia się Dziełu Bożemu, który ponadto uzyska upoważnienie do sprawowania czynności duchownego (uwierzytelnienie) i nawiąże z Diecezją stosunek służby kościelnej.
2. Duchowni dzielą się na:
1) duchownych stażystów,
2) duchownych młodszych, czyli nieordynowanych,
3) duchownych starszych, czyli ordynowanych.
3. Ewangeliści Diecezji – jako pomocnicy duchownych wykonują powierzone funkcje w ramach realizacji posłannictwa Diecezji.

Art. 13. Sprawy służby kościelnej pastorów i ewangelistów Diecezji, a w szczególności sposób ich powoływania i odwoływania, nawiązywania i rozwiązywania stosunku służby kościelnej, udzielania upoważnień do sprawowania czynności, a także prawa i obowiązki, reguluje Prawo Służby Kościelnej.


Tytuł IV – Organy Diecezji


Art. 14. Organami Diecezji są:
1) Zjazd Diecezji,
2) Rada Diecezji,
3) Przewodniczący Diecezji.

Dział 1 – Zjazd Diecezji

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Art. 15.1. Zjazd Diecezji jest najwyższym organem Diecezji.
2. Do kompetencji Zjazdu Diecezji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Diecezji.

Art. 16. 1. Zwyczajny Zjazd Diecezji odbywa się co cztery lata.
2. Zwyczajny Zjazd Diecezji zwołuje Rada Diecezji, która wyznacza czas oraz miejsce obrad.
3. Informacja o czasie i miejscu obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana do wiadomości co najmniej na sześć tygodni przed datą Zjazdu w oficjalnych publikacjach Diecezji lub w sposób wskazany przez Radę Diecezji.
4. Zbory zobowiązane są przesłać do Diecezji listę wybranych delegatów zwyczajnych co najmniej na cztery tygodnie przed datą Zjazdu.
5. Diecezja zaprasza imiennie delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed datą Zjazdu, podając czas, miejsce i propozycję porządku obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji.

Art. 17. 1. Nadzwyczajny Zjazd Diecezji zwołuje Rada Diecezji, wyznaczając czas oraz miejsce obrad na podstawie:
1) uchwały Rady Diecezji,
2) uchwały Zjazdu Diecezji,
3) uchwał rad zborów 1/3 ogólnej liczby zborów Diecezji,
4) uchwały Rady Kościoła, Rady Wydziału albo Rady Generalnej Konferencji.
2. Nadzwyczajny Zjazd Diecezji może zwołać również Rada Kościoła oraz Rada Wydziału, wyznaczając czas oraz miejsce obrad.
3. Porządek Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji powinien zostać zawarty w informacji o zwołaniu Zjazdu.
4. Informacja o czasie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana w sposób przewidziany dla Zwyczajnego Zjazdu Diecezji. Przepisy art. 16 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
5. Nadzwyczajny Zjazd Diecezji powołuje komitety zjazdowe jedynie w miarę potrzeb.

Art. 18. 1. Dla prawomocności obrad Zjazdu Diecezji wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w chwili jego otwarcia. Po otwarciu obrad Zjazdu kworum stanowią delegaci obecni.
2. Zjazd Diecezji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba, że dalsze przepisy Statutu stanowią inaczej.
3. Na wniosek delegata Zjazd Diecezji może uchwalić głosowanie tajne w danej sprawie.
4. Każdy z delegatów musi być obecny w czasie głosowania, aby jego głos był ważny. Niedopuszczalne jest głosowanie w zastępstwie.
5. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos.
6. Prawo głosu delegata jest ograniczone do czasu Zjazdu Diecezji, na który został delegowany.

Art. 19. 1. Prawo udziału w Zjeździe Diecezji mają delegaci zwyczajni oraz pozostali delegaci.
2. Delegatem może zostać wyłącznie wierny ochrzczony Kościoła, który nie jest zawieszony w prawach członkowskich.
3. Każdy ze zborów, o których mowa w art. 7 może być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych w liczbie odpowiadającej jednemu delegatowi niezależnie od wielkości zboru oraz jednemu delegatowi na każdą rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu wiernych ochrzczonych należących do danego zboru, przy czym delegatów reprezentujących zbór diasporalny wybiera Rada Diecezji.
4. Pozostali delegaci, mający prawo udziału w Zjeździe Diecezji, to:
1) członkowie Rady Diecezji,
2) wszyscy członkowie Rady Kościoła obecni na Zjeździe Diecezji,
3) wszyscy duchowni starsi pozostający w stosunku służby z Diecezją,
4) członkowie Rady Generalnej Konferencji oraz Rady Wydziału obecni na Zjeździe Diecezji, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów,
5) inne osoby polecone przez Radę Diecezji, po przyjęciu ich przez Zjazd Diecezji, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów zwyczajnych.

Art. 20. 1. Obradami Zjazdu Diecezji kieruje Przewodniczący Diecezji albo osoba przez niego upoważniona.
2. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego kierowania obradami Zjazdu Diecezji przez Przewodniczącego Diecezji, Zjazd Diecezji może upoważnić Przewodniczącego Kościoła albo osobę przez niego wskazaną do kierowania obradami.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Diecezji z przyczyn losowych, obradami Zjazdu Diecezji kieruje Przewodniczący Kościoła albo osoba przez niego upoważniona.

Art. 21. Delegaci na Zjazd Diecezji powinni wypełniać swój mandat w sposób chrześcijański, godny, obiektywny i samodzielny. Każdy delegat powinien poddać się działaniu Ducha Świętego i głosować zgodnie z własnymi przekonaniami.

Rozdział 2 – Komitet Organizacyjny

Art. 22. 1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą delegaci zwyczajni wskazani przez zbory, o których mowa w art. 7, albo upoważnioną do tego delegację zboru po jednym delegacie z każdego zboru.
2. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi Przewodniczący Kościoła albo osoba przez niego upoważniona, jako Przewodniczący Komitetu.

Art. 23. Komitet Organizacyjny może odbyć swoje posiedzenie w dniu rozpoczęcia obrad Zjazdu, przed jego otwarciem. W takim przypadku czas i miejsce posiedzenia Komitetu będą podane w zaproszeniu przesłanym delegatom.

Art. 24. 1. Komitet Organizacyjny przedstawia Zjazdowi Diecezji kandydatów na członków Komitetu Nominacyjnego, Stałego Komitetu Statutowego Diecezji oraz innych komitetów powołanych przez Zjazd Diecezji.
2. Zjazd Diecezji dokonuje wyboru bądź odrzuca w głosowaniu kandydatury przedstawione przez Komitet Organizacyjny.

Art. 25. Członkom komitetów zjazdowych należy zapewnić możliwość wysłuchania sprawozdań przedkładanych Zjazdowi z mijającej kadencji oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Rozdział 3 – Komitet Nominacyjny

Art. 26. 1. Komitet Nominacyjny składa się z co najmniej 7, a nie więcej niż 11 członków, w tym Przewodniczącego Kościoła albo osoby przez niego upoważnionej, jako Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu, ma prawo głosu stanowiącego.
3. W skład Komitetu Nominacyjnego wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z Okręgów Senioralnych.
4. W składzie Komitetu Nominacyjnego większość powinni stanowić niezatrudnieni w strukturach kościelnych delegaci Zborów.

Art. 27. 1. Komitet Nominacyjny działając w trybie przepisów Prawa Zborowego przedstawia Zjazdowi Diecezji kandydatury proponowane na urząd Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji oraz na członków Rady Diecezji.
2. Po przedstawieniu przez Komitet Nominacyjny sprawozdania w części lub w całości, Komitet umożliwia delegatom wniesienie uwag dotyczących przedstawionych kandydatur. Delegaci mogą odbyć poufną rozmowę z Przewodniczącym Komitetu bądź przekazać swe uwagi na piśmie.
3. Komitet Nominacyjny, po rozpatrzeniu indywidualnych uwag delegatów, decyduje, czy dają one podstawę do zmiany zajętego stanowiska, po czym przedstawia Zjazdowi Diecezji kolejny raz swoje sprawozdanie.
4. Nie jest dopuszczalne publiczne dyskutowanie spraw personalnych.
5. Zgłoszenie uwag wobec tego samego kandydata może być dokonane tylko jeden raz przez tę samą osobę.

Art. 28. 1. Zjazd Diecezji dokonuje wyboru bądź odrzuca kandydatury przedstawiane przez Komitet Nominacyjny w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Rady Diecezji i jej urzędnicy, nie wchodzący w jej skład z urzędu są wybierani przez delegatów na Zjeździe Diecezji i powinni pełnić swoją funkcję do następnego Zjazdu.
3. Jeżeli wybór dyrektorów sekretariatów, ich zastępców, zastępców sekretarza lub zastępców skarbnika nie zostanie przeprowadzony na Zjeździe Diecezji, dokonuje tego Rada Diecezji.

Rozdział 4 – Stały Komitet Statutowy

Art. 29. 1. Stały Komitet Statutowy Diecezji składa się z 7 członków, w tym urzędnika Kościoła oraz Sekretarza Diecezji.
2. Pracom Stałego Komitetu Statutowego Diecezji przewodniczy Sekretarz Diecezji albo osoba przez niego upoważniona.
3. Stały Komitet Statutowy Diecezji działa pomiędzy sesjami Zwyczajnego Zjazdu Diecezji, oraz przedstawia swoje sprawozdania i szczegółowe zalecenia najbliższemu Zjazdowi Diecezji za pośrednictwem Rady Diecezji.

Dział 2 – Rada Diecezji

Art. 30. Rada Diecezji jest wybierana przez Zjazd Diecezji.

Art. 31. 1. Rada Diecezji liczy do 17 osób. W jej skład wchodzą:
1) Przewodniczący Diecezji,
2) Sekretarz Diecezji,
3) Skarbnik Diecezji,
4) Seniorzy Okręgów,
5) radni reprezentujący Okręgi Senioralne w liczbie co najmniej po jednym z każdego Okręgu.
2. W składzie Rady Diecezji liczba radnych niezatrudnionych w strukturach Kościoła powinna być równa lub wyższa niż radnych zatrudnionych.
3. Urzędnicy Kościoła, Wydziału oraz Generalnej Konferencji wchodzą w skład Rady Diecezji z urzędu; jednakże nie uwzględnia się ich w ustalonej w ust. 1 liczbie członków rady. Podczas posiedzenia, urzędnicy ci mogą korzystać z prawa głosu stanowiącego w stosunku nie większym niż dziesięć procent liczby obecnych członków tego organu.

Art. 32. 1. Posiedzenie Rady Diecezji może odbywać się w każdym miejscu i czasie.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Diecezji może zostać zwołane w każdym miejscu i czasie przez Przewodniczącego Diecezji albo w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Diecezji. Sekretarz Diecezji zwołuje posiedzenie Rady Diecezji także na pisemny wniosek większości członków Rady. Przewodniczący Kościoła na podstawie uchwały Rady Kościoła może również zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Diecezji.
3. O czasie i miejscu posiedzenia zwyczajnego Rady Diecezji członkowie Rady powinni być poinformowani co najmniej 2 tygodnie przed dniem posiedzenia.
4. O czasie i miejscu posiedzenia nadzwyczajnego Rady Diecezji członkowie Rady powinni być poinformowani co najmniej na jeden tydzień przed dniem posiedzenia.

Art. 33. 1. Obradami Rady Diecezji kieruje Przewodniczący Diecezji albo osoba przez niego upoważniona.
2. W przypadku potrzeby wyboru nowego Przewodniczącego Diecezji obradami Rady Diecezji kieruje Przewodniczący Kościoła lub osoba przez niego upoważniona.

Art. 34. 1. Rada Diecezji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych.
2. W danej sprawie głosowanie tajne może zostać zarządzone przez Przewodniczącego Rady, jak też przez Radę Diecezji na wniosek radnego.

Art. 35. 1. Rada Diecezji sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Diecezji pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania Przewodniczącego Diecezji, urzędników Diecezji, dyrektorów sekretariatów oraz osób wchodzących w skład Rady Diecezji.
2. Do kompetencji Rady Diecezji należy także:
1) powoływanie i odwoływanie Seniorów Okręgów Diecezji,
2) uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów powołanych przez Zjazd Diecezji w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji, zastosowania dyscypliny określonej w Prawie Zborowym lub innych ważnych przyczyn,
3) powoływanie Komitetu Zarządzającego spośród członków Rady, w skład którego z urzędu wchodzą Przewodniczący, Sekretarz oraz Skarbnik Diecezji, jak również innych komitetów oraz określanie ich kompetencji i sprawowanie nad nimi nadzoru,
4) zatrudnianie personelu niezbędnego do właściwego funkcjonowania Diecezji,
5) udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji pastorom i ewangelistom,
6) zarządzanie i rozporządzanie finansami Diecezji i jej majątkiem.
3. Cofnięcie uwierzytelnień lub licencji, jak również usunięcie z urzędu osób wymienionych w ust. 1 dokonuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby radnych.
4. Rada Diecezji odbywa swe posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku.

Dział 3 – Przewodniczący Diecezji

Art. 36. Przewodniczący Diecezji jest jednoosobowym organem wykonawczym Diecezji. Przewodniczący jest pierwszym urzędnikiem Diecezji i powinien składać sprawozdanie przed Radą Diecezji w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem.

Art. 37. 1. Przewodniczącym Diecezji może zostać doświadczony duchowny starszy.

2. Ustępujący Przewodniczący Diecezji może zostać wybrany na kolejną kadencję tylko jeden raz.

3. Komitet Nominacyjny może zaproponować na urząd Przewodniczącego Diecezji kandydaturę ustępującego Przewodniczącego, który pełnił ten urząd więcej niż jedną kadencję z rzędu. W takim przypadku wyboru dokonuje się większością 3/4 głosów.

Art. 38. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Diecezji należy w szczególności:
1) kierowanie obradami Zjazdu Diecezji oraz Rady Diecezji,
2) służba w interesie Diecezji w sposób wyznaczony przez Zjazd Diecezji oraz Radę Diecezji,
3) realizowanie jego przywódczej roli w zgodzie z przepisami Kościoła, Wydziału i Generalnej Konferencji oraz w ścisłej współpracy z Radą Kościoła i jego urzędnikami,
4) reprezentowanie Diecezji w sprawach publicznych i wewnątrzkościelnych, w tym we wszystkich relacjach z Kościołem oraz Generalną Konferencją,
5) kierowanie i nadzorowanie pracą urzędów Diecezji i ich personelu.

Dział 4 – Urzędnicy Diecezji

Art. 39. 1. Sekretarz Diecezji współpracuje z Przewodniczącym Diecezji pełniąc urząd wykonawczy.
2. Ustępujący sekretarz Diecezji może zostać wybrany na kolejną kadencję tylko jeden raz.
3. Komitet Nominacyjny może zaproponować na urząd sekretarza Diecezji kandydaturę ustępującego sekretarza, który pełnił ten urząd więcej niż jedną kadencję z rzędu. W takim przypadku wyboru dokonuje się większością 3/4 głosów.
4. Do zadań i kompetencji sekretarza Diecezji należy w szczególności:
1) zastępowanie Przewodniczącego Diecezji oraz kierowanie obradami Rady Diecezji w jego zastępstwie,
2) składanie sprawozdań Radzie Diecezji, po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Diecezji,
3) przechowywanie protokołu z obrad Zjazdu Diecezji, oraz sporządzanie i przechowywanie protokołów z obrad Rady Diecezji i dostarczanie ich członkom Rady Diecezji oraz urzędnikom Kościoła,
4) dostarczanie informacji wymaganych przez Przewodniczącego lub Radę Diecezji.

Art. 40. 1. Skarbnik Diecezji współpracuje z Przewodniczącym Diecezji pełniąc urząd wykonawczy pod kierunkiem Rady Diecezji.
2. Ustępujący skarbnik Diecezji może zostać wybrany na kolejną kadencję tylko jeden raz.
3. Komitet Nominacyjny może zaproponować na urząd skarbnika Diecezji kandydaturę ustępującego skarbnika, który pełnił ten urząd więcej niż jedną kadencję z rzędu. W takim przypadku wyboru dokonuje się większością 3/4 głosów.
4. Skarbnik składa sprawozdania Radzie Diecezji po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Diecezji.
5. Do zadań i kompetencji skarbnika Diecezji należy w szczególności odpowiedzialność za:

1) kierowanie finansami i rachunkowością Diecezji, a zwłaszcza przyjmowanie, zabezpieczanie oraz wypłacanie wszystkich środków w zgodzie z uchwałami Rady Diecezji, a także przekazywanie wymaganych funduszy do Kościoła, Wydziału i Generalnej Konferencji, zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego,

2) przekazywanie sprawozdań finansowych Przewodniczącemu i Radzie Diecezji,

3) przekazanie kopii sprawozdań finansowych urzędnikom Kościoła.

Art. 41. Urzędy sekretarza i skarbnika Diecezji może pełnić jedna osoba.

Dział 5 – Reprezentacja Diecezji

Art. 42. Diecezję na zewnątrz w tym – wobec władz sądowych, administracyjnych i innych instytucji – reprezentuje Przewodniczący Diecezji lub osoba upoważniona przez niego albo Radę Diecezji.

Art. 43. 1. Czynności rozporządzania majątkiem nieruchomym Diecezji, nabywanie i zbywanie nieruchomości, inwestycji, zaciągnięcia innych zobowiązań majątkowych przekraczających czynności zwykłego zarządu, dokonuje na podstawie uchwały Rady Diecezji dwóch urzędników Diecezji, w tym Przewodniczący Diecezji lub jego zastępca.
2. Diecezja może składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych również przez pełnomocnika. Upoważnienia do takich działań udziela się w trybie ust. 1


Tytuł V – Fundusze Diecezji i kontrola Diecezji


Art. 44. 1. Funduszami Diecezji są dary dziesięcinowe, w tym dary dziesięcinowe bezpośrednie, gwarantowane przepisami Prawa Kościelnego i zebrane od wiernych, a także pozostałe dary, spadki, zapisy i inne wpływy.
2. Część darów dziesięcinowych, zarezerwowana zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego na potrzeby Diecezji oraz wszystkie inne fundusze mają być wykorzystane zgodnie z przepisami Wydziału. Darowizny mają być wykorzystane zgodnie z życzeniami darczyńców i wymogami prawa.
3. Ustalona przez Radę Wydziału, część darów dziesięcinowych jest przekazywana do Kościoła oraz do Wydziału. Część darów dziesięcinowych ustalona na dorocznej sesji Rady Naczelnej Generalnej Konferencji jest przekazywana do Generalnej Konferencji.

Art. 45. 1. Fundusze Diecezji należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego.
2. Środki pieniężne należy deponować na zwykłych lub wydzielonych rachunkach Diecezji, w bankach lub w innych instytucjach finansowych wskazanych przez Radę Diecezji.
3. Środkami pieniężnymi, o których mowa w ust. 2 należy dysponować na podstawie upoważnienia udzielonego w formie uchwały Rady Diecezji.

Art. 46. Diecezja regularnie przygotowuje sprawozdania finansowe, które następnie udostępnia Kościołowi.

Art. 47. 1. Budżet Diecezji uchwala co roku Rada Diecezji zgodnie z przepisami Kościoła oraz Wydziału.
2. Rada Diecezji powołuje Komitet do spraw wynagrodzeń pracowników, którego zadaniem jest doroczny przegląd ogółu tych wynagrodzeń oraz przedkładanie Radzie Diecezji propozycji wysokości płac na następny rok.

Art. 48. Wszystkie rejestry Diecezji podlegają dorocznej kontroli audytora wyznaczonego przez Służbę Audytorską Generalnej Konferencji. Rejestry Diecezji oraz finansowanych przez nią organizacji, agencji czy instytucji powinny być dostępne dla audytora w każdym czasie.

Tytuł VI – Diecezjalne jednostki organizacyjne


Art. 49. Diecezja może wypełniać swą służbę za pośrednictwem podległych jej organizacji pomocniczych nie posiadających osobowości prawnej. Zjazdy tych organizacji odbywają się w połączeniu ze Zjazdami Diecezji.

Art. 50. 1. Okręgi senioralne stanowią pomocnicze jednostki organizacyjne Diecezji.
2. Granice terytorialne okręgów senioralnych ustala Rada Diecezji.

Art. 51. 1. Okręgiem senioralnym kieruje wybrany przez Radę Diecezji duchowny starszy, zwany seniorem okręgu.
2. Zadaniem seniora okręgu jest koordynowanie życia i działalności zborów okręgu senioralnego, jak również służby kościelnej podległych mu duchownych oraz realizowanie zadań i programu Diecezji.

Art. 52. 1. Seniorowi okręgu pomaga w sprawowaniu jego funkcji rada okręgu senioralnego, która ma charakter doradczy i opiniodawczy.
2. W skład rady okręgu senioralnego wchodzą z urzędu wszyscy duchowni oraz starsi zborów leżących w granicach okręgu.
3. Członkowie Kierownictwa Diecezji mają prawo uczestniczyć w obradach rad okręgu.
4. Na zaproszenie seniora okręgu w obradach rady mogą brać udział z głosem doradczym aktywiści zborów leżących w granicach okręgu.
5. Pracami rady okręgu senioralnego kieruje senior okręgu, który zwołuje jej posiedzenia, co najmniej dwa razy w roku, ustalając jego datę, miejsce i porządek obrad.

Art. 53. Dyrektorzy sekretariatów, stowarzyszeń i służb Diecezji działają pod kierunkiem Rady Diecezji oraz Przewodniczącego Diecezji pełniąc rolę doradczą na rzecz wiernych i organizacji Diecezji.


Tytuł VII – Przepisy końcowe


Art. 54. 1. Diecezja może być rozwiązana w drodze uchwały Zjazdu Diecezji podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów obecnych w chwili jego otwarcia.
2. W przypadku rozwiązania Diecezji, wszystkie środki pozostałe po spłaceniu zobowiązań zostaną przekazane osobie prawnej, upoważnionej przez Wydział.

Art. 55. 1. Niniejszy statut może być zmieniony w zgodzie z przepisami Prawa Kościelnego, w drodze uchwały Zjazdu Diecezji podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów obecnych w chwili jego otwarcia.
2. Zjazd Diecezji lub Rada Diecezji może złożyć wniosek do Generalnej Konferencji, za pośrednictwem Kościoła i Wydziału o dokonanie poprawek we wzorcowym statucie.

Art. 56. Statut wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2007 r.
name="MediaPlayer1"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
src="http://www.adwentysci.waw.pl/mp3/XXIVZjazdDiecezjiWschodniej2007.mp3"
height="50"
width="175"
AutoStart="0"
ShowAudioControls="1"
ShowControls="1"
showstatusbar="0"
ShowTracker="0"
ShowPositionControls="1"
TransparentAtStarat="1"
Volume="50"MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.