Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Słowo Towarzystwa Biblijnego w Polsce

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 07/05/2007 | Jan Kot

Hasłem tegorocznego Międzywyznaniowego Święta Biblii są następujące słowa wypowiedziane przez Boga, a zawarte w Księdze Izajasza: Oto ja czynie rzecz nowa: już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? (Iz 43,19).

Słowa te są jednym z piękniejszych i bardziej wyrazistych fragmentów szerszego tekstu proroczego powstałego po upadku Północnego Państwa Izraelskiego w roku 722 przed Chrystusem. Tekst ten opisuje m. in. inwazję króla asyryjskiego, Sancheryba, na Jerozolimę, cudownie ocaloną przez Boga. Mówi o chorobie i wyzdrowieniu ówczesnego króla judzkiego, Hiskiasza. Relacjonuje wizytę złożoną mu przez poselstwo babilońskiego władcy, Merodacha-Baladana. Niestety nie została ona w pełni wykorzystana przez króla dla chwały Bożej, co spowodowało późniejszy dramat niewoli babilońskiej (w roku 586 przed Chrystusem).

Były to czasy bardzo trudne, nacechowane upadkiem religijnym i narodowym. Ale właśnie wówczas, miedzy tragedią Samarii i Jerozolimy, zabrzmiało wspaniałe przesłanie Boże skierowane do wierzących tamtych czasów. Odbija się ono kilkakrotnym, coraz bardziej spotęgowanym echem wezwań Bożych występujących w późniejszych pokoleniach: Oto ja czynie rzecz nową: już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? W przesłaniu tym zawarte zostało słowo pocieszenia i nadzieja obecności Boga wśród Jego ludu oraz działań Bożych mających na celu zbawienie wierzących i odnowę wszystkiego.

Przede wszystkim przesłanie Boże z czasów Izajasza zawierało zapowiedź odnowy królestwa Judy po powrocie z niewoli babilońskiej. Następnie roztaczało wizję odkupieńczej misji Chrystusa i powołania nowego Izraela, to jest Kościoła, z jego uniwersalnym poselstwem Ewangelii. Ukazywało wreszcie zbawcze dzieło Boże, którego kulminacja nastąpi w Wielkim Dniu Powtórnego Przyjścia Pana, oraz ostateczne urzeczywistnienie Królestwa Bożego, królestwa chwały i pokoju, w którym wola Boża realizowana będzie na ziemi tak, jak w niebiosach. O to właśnie modlimy się codziennie w modlitwie Pańskiej „Ojcze nasz”.

Przesłanie Izajaszowe - Oto czynię rzecz nową - szczególnie uroczyście rozbrzmiewa w naszych czasach. Czyż nie jest rzeczą nową fakt wspólnego i zgodnego gromadzenia się wokół Biblii przedstawicieli różnych wyznań, a także wspólna modlitwa i współdziałanie chrześcijańskich Kościołów dla dobra człowieka i chwały Boga? Przecież do niedawna w naszym kraju nie do pomyślenia była np. współpraca nad ekumenicznym przekładem Biblii. A co sądzić o współczesnych wydarzeniach i wielkich znakach czasu, wskazujących na powagę dni, w których żyjemy? Czyż nie są one wezwaniem do odnowy naszego ducha i życia chrześcijańskiego? Pan czyni nowe rzeczy. Dostrzegamy to? Przecież wszystko już się rozwija.

Święto Biblii skupia nas wokół Słowa Bożego, zachęca do studiowania Pisma Świętego oraz życia zgodnego z jego nauka. Znana adwentystyczna pisarka, Ellen G. White (na zdjęciu powyżej), często przypominała: Polecam ci, drogi czytelniku, Słowo Boże jako zasadę swej wiary i życia. Przez to Słowo będziemy sądzeni. Drugi List do Tymoteusza mówi natomiast: Całe Pismo Święte przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, przekonywania, upominania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do wszelkiego dobra.

Niech Bóg będzie uwielbiony. Alleluja!

Towarzystwo Biblijne w Polsce


Tegoroczne Słowo na Dni Biblijne przygotował Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.