Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Korzystne zmiany w odliczaniu podatków!

KOMUNIKATY | 13/04/2007 | Jan Kot

Drodzy!

Ofiarodawca będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych może odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowych darowiznę na rzecz Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej jak i każdej jej jednostki organizacyjnej w wysokości BEZ OGRANICZEŃ!

Wynika to z faktu, iż w stosunku do Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej będącej naczelną instytucją charytatywną Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce ma zastosowanie art. 28 ust. 5 Ustawy z dnia 30 czerwca 1995 roku o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1995.97.481 z późniejszymi zmianami):

„Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.”

Fakt, iż powyższy zapis ma pierwszeństwo przed regulacjami ustaw o podatku dochodowym dopuszczającymi odliczenia podatkowe darowizn tylko do 6 % dochodu jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (uchwała z 14 marca 2005 r., FPS 5/04), które ostatecznie rozstrzygnęło wieloletni spór w tym temacie. Pozwala to jednoznacznie stwierdzić, iż darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła a w tym na jego kościelną osobę prawną jaką jest Chrześcijańska Służba Charytatywna można odliczyć od dochodu w całości.

Warunkami umożliwiającymi odliczenie darowizny od dochodu w całości jest:

- posiadanie i przechowywanie przez okres 5 lat udokumentowanego dowodu wpłaty na rachunek bankowy Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (np. wyciąg miesięczny z banku ofiarodawcy, potwierdzenie wpłaty wydrukowane z internetowego konta bankowego),

- zgłoszenie faktu złożenia darowizny na mail chsch@chsch.org.pl lub listownie na adres Chrześcijańska Służba Charytatywna, ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa celem otrzymania sprawozdania z jej przeznaczenia, przy czym wymóg ten dotyczy ofiarodawców chcących skorzystać z odliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości przekraczającej powyżej 6 % swojego dochodu.

Warunkiem przekazania ofiarodawcy ww. sprawozdania jest udostępnienie adresu korespondencyjnego, na który ma zostać ono przesłane.

Zarząd Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej ma nadzieje, że z powyższa możliwość obniżenia podatku zachęci ofiarodawców do wspierania prowadzonej przez organizacje na terenie całego kraju działalności charytatywnej.

W imieniu Serwisu Informacyjnego ChSCh pozostaje z chrześcijańskim pozdrowieniem

- Piotr Nowacki

członek Rady ChSCh

Zdecyduj co zrobić z 1% Twojego podatku

Zapraszamy na stronę www CHSCH

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.