Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Działalność Kościoła

Kościół rozwija trójwymiarową misję posłanniczą, po pierwsze: nauczycielsko-kultyczną i uświęcającą, po drugie: ewangelizacyjną i po trzecie: moralno-społeczną. Realizuje w ten sposób apostolskie zasady duchowej wspólnoty Ludu Bożego (koinonia), świadectwa wiary (martyria) i służby miłości (diakonia), a w konsekwencji - ewangeliczną posługę profetyczną we współczesnym świecie.

Działalność nauczycielsko-kultyczna i uświęcająca obejmuje nauczanie Słowa Bożego, sprawowanie świętych obrzędów i posługę duszpastersko-katechetyczną. Jej celem jest uwielbienie Boga, rozwój i doskonalenie osobistej duchowości, uświęcenie życia oraz zaspokajanie potrzeb religijnych wierzących.

Działalność ewangelizacyjna obejmuje uroczyste zwiastowanie Ewangelii. Tę formę działalności adwentyzm uznaje za naczelne zadanie swego religijnego posłannictwa.

Ewangelizacja publiczna występuje w postaci odczytów religijnych, prowadzonych przez duchownych i ewangelistów w kaplicach lub innych miejscach, w postaci dłuższych lub krótszych serii biblijno-tematycznych w niedzielne popołudnia, weekendy lub dni powszednie. Podczas odczytów występują zespoły muzyczne oraz projektowane są filmy video i przeźrocza o tematyce religijnej.

Inną formą ewangelizacji są audycje radiowe i telewizyjne, szeroko stosowane w różnych krajach świata. Kościelne stacje radiowe i telewizyjne pokrywają swoim zasięgiem prawie wszystkie kraje świata, przekazując poselstwo adwentystyczne w ponad 500 językach. Kościół powszechnie wykorzystuje nowoczesne formy masowej informacji: przekaz satelitarny i Internet.

Satelitarna ewangelizacja prowadzona w roku 1998 przez pastora Dwighta Nelsona z USA, w której za pośrednictwem przekazu satelitarnego wzięło udział kilka milionów ludzi w ponad 100 krajach świata, została uznana za największe przedsięwzięcie ewangelizacyjne w historii chrześcijaństwa. W Polsce Kościół prowadzi swój własny Ośrodek Radiowo-Telewizyjny - "Głos Nadziei", gdzie przygotowywane są nabożeństwa i programy radiowe i telewizyjne nadawane przez Polskie Radio i inne rozgłośnie radiowe oraz stacje telewizyjne w Polsce i poza granicami.

Szczególną formą ewangelizacji jest słowo drukowane, a więc prasa, publicystyka. Kościół prowadzi 57 instytutów wydawniczych, które drukują literaturę religijną i społeczną w 300 językach świata, w milionowych nakładach W Polsce Kościół rozwija szeroką działalność wydawniczą przez własny Chrześcijański Instytut Wydawniczy "Znaki Czasu". Instytut ten wydaje miesięczniki "Znaki Czasu" i "Głos Adwentu" oraz książki o tematyce społeczno-religijnej i zdrowotnej.

Ewangelizacja indywidualna realizowana jest przez samych wyznawców w postaci różnych form świadectwa wiary (kontakty ewangelizacyjne, lekcje biblijne, itp.), z których najistotniejszą jest oczywiście świadectwo życia.

Działalność moralno-społeczna obejmuje trzy kierunki: edukację (wychowanie, oświata i nauka), zdrowie i dobroczynność (rozwój i upowszechnianie teologii zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym: alkoholizmowi, nikotynizmowi i narkomanii, troska o stworzenie, służba charytatywno-opiekuńcza, duszpasterstwo więzienne, szpitalne i wojskowe itp.) oraz prawa człowieka i ich popularyzacja (ze szczególnym uwzględnieniem równości ludzi, wolności myśli, sumienia i wyznania, w tym organizowanie światowych kongresów na rzecz wolności religijnej, sprawy pokoju oraz współpracy wśród ludzi i narodów, a także kwestie międzywyznaniowego dialogu i współdziałania w czynieniu dobra, pluralizmu światopoglądowego i udziału w życiu publicznym). Celem tego kierunku działań jest czynne uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów świata oraz wkład w dobro i kulturę ludzkości.

Sferę edukacji Kościół realizuje za pośrednictwem rozbudowanego, jednego z największych wśród Kościołów protestanckich, systemu szkolnictwa wszystkich szczebli, od szkół podstawowych począwszy, poprzez średnie, a na wyższych skończywszy. Fakt utrzymywania własnym sumptem 108 uniwersytetów i szkół wyższych, 4450 szkół podstawowych, 1050 szkół średnich i zawodowych ma swoją wymowę.

Kościół Adwentystyczny przywiązuje duże znaczenie do zagadnienia zdrowia i jest jedynym ogólnoświatowym kościołem podnoszącym zdrowie do rangi doktryny religijnej, czyniąc to w oparciu o Słowo Boże, które określa nasze ciało (soma)- świątynią Bożą. Chociaż adwentyści podobnie jak inni chrześcijanie podkreślają duchowy, a więc wieczny aspekt życia człowieka - dowartościowują również ludzką somatykę. Działalność tą Kościół prowadzi poprzez: 162 szpitale i sanatoria, 102 domy opieki, 361 przychodni lekarskich, 27 fabryk zdrowej żywności, 57 instytutów wydawniczych, 58 tysięcy pracowników służby zdrowia.

Efektem zastosowania zasad reformy zdrowia w życiu wyznawców (troska o higienę fizyczną i psychiczną, nieużywanie alkoholu, tytoniu i narkotyków, zwracanie uwagi na znaczenie diety, rozsądne korzystanie z powietrza, wody i słońca, docenianie ruchu fizycznego) jest wyjątkowa zdrowotność adwentystów będąca przedmiotem zainteresowania naukowców.

W Polsce Kościół prowadzi, cieszące się dużym uznaniem, programy odwykowe dla palaczy tytoniu "Rzucam Palenie", które przyniosły trwałe zwycięstwo nad nałogiem wielu tysiącom osób. Prowadzone są również programy dotyczące zdrowej diety, naturalnych metod leczenia i kontroli stresu.

Chociaż Kościół ADS troszczy się o byt duchowy, a także materialny swoich wyznawców, w o wiele większym stopniu rozwija działalność charytatywną na zewnątrz organizując sierocińce, domy opieki i prowadząc doraźną pomoc na rzecz ofiar wojen i klęsk żywiołowych. W skali świata istnieją tysiące adwentystycznych ośrodków dobroczynności z naczelną organizacją charytatywną Kościoła pod nazwą ADRA (Adwentystyczna Organizacja Rozwoju i Pomocy). ADRA posiada oddziały krajowe i lokalne filie. W Polsce oddział krajowy ADRA nosi nazwę: Chrześcijańska Służba Charytatywna i współpracuje ze znanymi organizacjami - Fundacją SOS, Caritas Polska, Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej i innymi.

W roku 1998 ADRA obejmowała swoim działaniem 121 krajów świata, zrealizowała 2450 projektów charytatywnych o łącznej wartości 134.623.423 dolarów.

Doktryna społeczna Kościoła stoi na stanowisku teologii rzeczywistości ziemskich oraz chrześcijańskiego personalizmu, humanizmu i demokratyzmu. Podnosi przyrodzoną godność osoby ludzkiej i jej prawa, dostojeństwo małżeństwa i rodziny, etos pracy człowieka, pomocniczości i solidarności. Kościół głosi poszanowanie władz świeckich oraz stoi na stanowisku autonomii i niezależności Kościoła i państwa, każdego w swoim zakresie, oraz współdziałania dla dobra osoby ludzkiej.

[za:] http://www.adwentysci.org.pl/index.php?p=poznaj_ads


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.